Partnerstwo Szkół
Zimnice Wielkie 26.05.2011 rok

powrót    zurück

    

Uroczystości podpisania oficjalnego partnerstwa ze szkołą Jahnnschule z Hünfeld  26.05.2011r.

 

Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Krola Brommera -

Krzysztof Cebula

historia Europy jest wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących  ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem.”
                                                                                                                             Jan Paweł II

Szanowna Pani Burmistrz,
Szanowny Panie Dyrektorze Quell,
Szanowni Goście z Hunfeld,
Szanowni  Radni,
Szanowni Państwo zebrani na dzisiejszej uroczystości!

Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla naszej szkoły. Jest to dzień historyczny, w którym Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich podpisuje pierwszy w swojej historii akt partnerstwa. Dzień ten jest finałem pracy wielu osób, które starały się doprowadzić do tego wydarzenia. Kontakty pomiędzy miastem  Prószków a miastem Hünfeld trwają już 14 lat. Początki naszej znajomości, która przekształciła się w międzyludzkie kontakty, a później w przyjaźń sięgają roku wielkiej powodzi, która nawiedziła naszą gminę. Był to dla nas bardzo trudny okres. Wtedy to otrzymaliśmy z Hünfeld ogromną pomoc.  Z biegiem czasu nasze kontakty  przeniosły się na inne różne płaszczyzny. Były to m.in. oficjalne wizyty przedstawicieli władz Prószkowa i Hünfeld  oraz kontakty polegające na wymianie młodzieży, inicjatywach w zakresie kultury, sportu, turystyki.

Podczas wizyt zawsze byliśmy w Hünfeld  serdecznie goszczeni. Tak też  było podczas naszej wizyty w Jahnschule  w maju ubiegłego roku , kiedy to wraz z uczniami doświadczaliśmy serdeczności i gościnności naszych gospodarzy.   Nasze partnerstwo podnoszone dzisiaj do rangi oficjalnej jest więc niejako ugruntowane i wypróbowane w ciągu tych ostatnich prawie 15 lat. Ostatnie lata to okres ogromnych przemian politycznych i społecznych w Europie, które zaowocowały upadkiem komunizmu, zjednoczeniem Niemiec, wejściem Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Podczas tych przemian wspieraliśmy się wzajemnie, dlatego będąc razem w zjednoczonej Europie możemy świętować takie chwile jak dzisiaj. Zadaniem szkoły jest przygotowywać młodych ludzi do życia w społeczeństwie podlegającym  szczególnie w ostatnich latach ciągłym i szybkim zmianom.

Świat staje się coraz bardziej różnorodny i współzależny. Na co dzień spotykamy się z różnorodnością  kulturową, zalewani jesteśmy informacjami z całego świata. Spodnie uszyte w Azji, banany z Ameryki Południowej, kultura z USA, polskie wojsko w Afganistanie i obiad w barze u Chińczyka. Aby to wszystko zrozumieć nasi uczniowie potrzebują wiedzy o nowych zjawiskach, umiejętności krytycznego myślenia i zadawania pytań. Młodzież w naszym kraju znacznie się zmieniła w stosunku do okresu sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Chętnie uczy się języków zachodnich i jest otwarta na propozycje współpracy.

Wierzę, że partnerstwo jest dla nas wszystkich wielką szansą na dalszy pomyślny rozwój. Trwałe dobre związki między społecznościami budują  ludzie tacy” jak Pani Pan i ja”. Nasze partnerstwo podąża właśnie w takim kierunku, bo jak powiedział Stanisław JERZY LENC  „NIE WYSTARCZY MÓWIĆ DO RZECZY, TRZEBA MÓWIĆ DO LUDZI” a najlepiej jak ludzie rozmawiają ze sobą. I to jest wystarczający powód byśmy  bogate różnorodne formy  partnerskiej aktywności w przyszłości chętnie wspierali.

Partnerstwo to również szansa na nawiązanie prywatnych relacji z uczniami i nauczycielami ze szkoły partnerskiej. W wielu przypadkach współpraca jest początkiem przyjaźni, które trwają latami.

Życzę wszystkim, by zapoczątkowane dzisiaj dzieło przynosiło bogate owoce. Niech żyje i rozwija się przyjaźń pomiędzy Zespołem Szkół w Zimnicach Wielkich a Jahnschule w Hünfeld.

 

 Rede von dem Schulleiter des Zespól Szkół im. ks. Karola Brommera in Zimnice Wielkie – Herrn Krzysztof Cebula  

„ Geschichte Europas ist ein großer Fluss, in den sehr viele Nebenflüsse und Wasserstrahlen münden und die Vielfalt der Traditionen und Kulturen, die diese Geschichte bilden, ist ein großes Reichtum.“   (Johannes Paul II)
Sehr verehrte Frau Bürgermeisterin,

Sehr verehrter Schulleiter, Herr Quell,

Sehr verehrte Gäste aus Hünfeld,

Sehr geehrte Stadträte,

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

 Der heutige Tag ist ein besonderer Tag für unsere Schule. Es ist ein historischer Tag, an dem der Schulleiter des Zespół Szkół in Zimnice Wielkie die erste in der Schulgeschichte Partnerschaftsurkunde unterzeichnen wird. Dieser Tag wird das „Finale der Arbeit“ vieler Personen sein, die sich bemüht haben, zu diesem Ereignis zu bringen. Die Kontakte zwischen der Stadt Prószków und der Stadt Hünfeld dauern schon 14 Jahre. Die Anfänge unserer Bekanntschaft, die sich zu den zwischenmenschlichen Kontakten und dann zu der Freundschaft verwandelt hatte, reichen bis in das Jahr 1997 zurück, in dem es in Polen Jahrtausendflut gab. Es war für uns eine sehr schwierige Zeit. Dann haben wir aus Hünfeld eine riesengroße Hilfe bekommen. Im Laufe der Zeit sind unsere Kontakte auch auf andere Ebenen versetzt worden. Dazu zählten die offiziellen Besuche der Behördenvertreter aus Proskau und Hünfeld und Kontakte, die im Schüleraustausch, in den kulturellen, sportlichen oder touristischen Initiativen bestanden. Während der Besuche sind wir immer sehr herzlich zu Gast empfangen worden. So war es auch bei unserem Besuch in der Jahnschule im Mai 2010, wo wir zusammen mit unseren Schülern die Herzlichkeit und Gastfreundschaft unserer Gastfamilien erfahren konnten.

Unsere Partnerschaft, heute zum offiziellen Rang hervorgehoben, ist gewissermaßen gefestigt und im Laufe der letzten fast 15 Jahre zur Probe gestellt. Die letzten Jahre bedeuteten einen riesengroßen politischen und soziallen Wandel: den Fall des Kommunismus, den Fall der Berliner Mauer, die Wiedervereinigung, den Eintritt Polens in die NATO und in die EU. Während dieser Ereignisse haben wir uns gegenseitig unterstützt, deswegen, da wir im vereinigten Europa sind, können wir solche Momente, wie der heutige, feiern. Die Aufgabe der Schule ist es, die jungen Menschen auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten – in der Gesellschaft, die besonders in den letzten Jahren schneller und ständiger den Änderungen unterstellt wird.

Die Welt wird immer mannigfaltiger und wechselbezogener. Tag für Tag treffen wir uns mit der Kulturvielfalt. Wir werden von den Informationen aus der ganzen Welt überflutet. Die Hosen in Asien genäht, Bananen aus Südamerika importiert, amerikanische Kultur, polnische Armee in Afghanistan stationiert und das Mittagessen bei einem Chinesen gegessen – um das alles zu verstehen, brauchen unsere Schüler das Wissen über neue Phänomene zu haben, Fähigkeit des kritischen Denkens zu entwickeln und Fragen stellen zu können. Die Mentalität der Jugendlichen in unserem Land hat sich im Vergleich zu den Zeiten vor ein paar oder mehreren Jahren radikal geändert. Sie mögen die Westsprachen lernen und sie verschließen sich nicht, sondern bleiben offen.  

Ich glaube, dass die Partnerschaft für uns alle eine große Chance ist, sich weiter und rascher zu entwickeln. Dauerhafte gute Kontakte werden von solchen Leuten unterstützt und gebaut, Herr Quell, wie Sie und ich. Unsere Partnerschaft folgt eben in solche Richtung, weil, wie es polnischer Dichter Stanislaw Jerzy Lec  gesagt hat, „ist es nicht genug, vernünftig zu sprechen, man muss an die Leute sprechen“ und noch besser ist es, wenn die Leute einfach kommunizieren. Dieser Grund reicht aus, in der Zukunft unterschiedliche reiche Formen der Partneraktivität zu unterstützen.

Die Partnerschaft ist auch die Chance, private Kontakte anzuknüpfen, sowohl mit den Lehrern als auch mit den Schülern von der jeweiligen Partnerschule. In vielen Fällen ist die Mitarbeit der Anfang einer Freundschaft, die jahrelang dauert. Ich wünsche allen, dass es von dem heute angefangenen Werk große Früchte getragen werden. Es lebe und entwickle sich die Freundschaft zwischen dem Zespół Szkół in Zimnice Wielkie und der Jahnschule Hünfeld.

 

Schulleiter, Herr Berthold Quell,

Jahnschule Hünfeld – dyr.  Berthold Quell

streszczenie przemówienia:

Drodzy uczniowie z Zimnic Wielkich i Hunfeld, szanowny kolego – Panie Dyrektorze, drogi Krzysztofie, drogi Danielu, droga Ewo, drogie koleżanki i koledzy tutejszej szkoły w Zimnicach Wielkich, szanowna Pani Burmistrz, drodzy Rodzice goszczący nasze dzieci, szanowni Goście,  

Dzisiejszy dzień jest dla obu naszych szkół dniem szczególnym, powiedziałbym nawet wybitnym, wyjątkowym w historii obu szkół. Spontanicznie myślę przy tym o roku 1983, kiedy to Jahnschule po raz pierwszy podpisała partnerstwo z zagraniczną szkołą, w tym wypadku z Collège Mescoat w Landerenau w Bretanii (Francja). Przed około dwoma – trzema laty dyrektorzy z Hunfeld i z Zimnic Wielkich mieli okazję nawiązać pierwsze kontakty osobiste, a przy tym kontakty obu szkół poprzez wzajemne wizyty. Te początkowo luźne kontakty partnerskie między naszymi szkołami, które powstały i dojrzały podczas wizyty w Hunfeld w zeszłym roku ale i w tym tygodniu w Zimnicach, chcemy dzisiaj zacieśnić.

Drogie uczennice, drodzy uczniowie, to Wy jesteście sercem tej wymiany. Bez waszego wzajemnego zainteresowania nie byłoby podstaw do dzisiejszego spotkania. Stąd też chciałbym skierować do Was kilka słów. Robię to jednak również w imieniu moich obu koleżanek – pani Sabine Gerold  i dr Reginy Urbaniak. Jak mogliśmy zaobserwować i usłyszeć, mieliście w ciągu ostatnich 4 dni naszego pobytu liczne możliwości bliższego poznania się: w ramach oficjalnego programu, w przygotowanych z dużym zaangażowaniem lekcjach języka polskiego, u rodzin goszczących, ale też w różnych spontanicznych spotkaniach w mniejszych lub większych grupach. Za okazaną przez Was otwartość na przyjazne stosunki do młodzieży z drugiej szkoły chciałbym wyrazić moje uznanie i podziękowanie.
 

Wymiana upominków

 
 

podczas powitania i składania  życzeń
burmistrz Róża MAlik
 obok Daniel Dutkiewicz  koordynator wymiany po stronie polskiej, tłumacz, nauczyciel języka niemieckiego, konferansjer podczas uroczystości
 

 
Wymiana upominków!

 Krzysztof Cebula - dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
- Róża Malik - burmistrz Prószkowa 
Berthold Quell - dyrektor Jahnschule

 

Elmar Mihm

w imieniu Partneschaftsverein Hünfeld
słowa powitania  Elmar Mihm
 

przemówienie po polsku- Daniela Dederer

 

Pięknie po Polsku Daniela Dederer   w imieniu swojej szkoły dziękowała za zaproszenie
 - słowa napisała  w nowej pisowni  - załączam ściągę którą trzyma w ręce - patrz foto niżej!
 

 
 

Podpisywanie dokumentów

wymiana dokumentów

mgr inż. Krzysztof Cebula - dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
 oraz Berthold Quell - dyrektor Jahnschule Hünfeld

 
 
 

Koniec części oficjalnej

 
 
 
 
 
 

na pierwszym planie
 Elmar Mihm Partnerschaftsverein Hünfeld. Obok w białej bluzce Sabine Gerold - nauczycielka Języka  angielskiego, niemieckiego i plastyki
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leon Jeske
Bardzo sympatyczny chłopak - do tego wirtuoz na trące. Widownia brawa biła na stojąco.
 

Brawa dla  Leon Jeske

 

Zimnickie "Filipinki"

 

Karina Wotzka

Trąbkę traktuje bardzo poważnie - słyszałem w jej wykonaniu już wiele utworów - zawsze dobra. W Zimnicach Wielkich pokazała się ( dla mnie po raz pierwszy )  również w repertuarze Violety Villas i mam nadzieję nie ostatni. Violeta to jednak sopran koloraturowy o rozszerzonej skali obejmujący 5 oktaw, ale Villas też grała na instrumencie dmuchanym - puzonie. Życzmy powodzenie Karinie w nowej roli!
.

 

Ewelina Szendzielorz, Dominika Wilhelm, Karolina Wocka, Jessica Klutzny (gitara), Aneta Lempka, Paulina Hergesell, Teresa Jagło, Karina Wotzka - konferansjerka - Katarzyna Kutz.
 

Zespół, który przypomina mi żeńską grupę wokalną utworzoną w listopadzie 1959 r. przy Technikum Handlowym w Szczecinie "FILIPINKI". Najpierw występy w szkole,  potem był  "Opolski Festiwal Piosenki" 1965, dalej  wojaże zagraniczne: ZSRR, Francja, Wielka Brytania  i wielokrotnie  USA.    Zimnickie "Filipinki"  też tak zaczynają.  młode ambitne - brawa widowni na stojąco, - co wróży wspaniałe perspektywy.  Powodzenia życzę !

P.S. może pokręciłem Wasze nazwiska - prześlijcie info. - to poprawimy
 
 
 
 
 
 
 
 

Brawa dla wykonawców

 
 
 
 
 
 
 
 

Florentin Weber
-
Beatbox ( po naszemu "bitboks")Gdybym nie widział nie słyszał - myślałbym, że to muzyka mechaniczna - taki MIX. W mojej młodości taką sztukę naśladowania dźwięków zastosował jako pierwszy - Louis Amstrong - kiedy zapomniał tekstu podczas wykonywania utworu  - rytmicznie powtarzał bezsensowne sylaby - potem znaleźli się następni i tak powstała Beatbox.
 
Rytmiczne tworzenie dźwięków - takich maszynowych - za pomocą narządów mowy, krtani i gardła. Florek Weber (tak po naszemu) zademonstrował nam to na żywo w Zimnicach Wielkich za co od młodzieży i dorosłych otrzymał brawa na stojąco.
 

 
 
 
 
 

ks. Jan Czereda - proboszcz parafii Zimnice Wielkie i Małe
podczas wspólnego obiadu przy naszym stole
 

 

Wspólne fotografie pamiątkowe przy grobie patrona szkoły

 
 
 

W czerwonej bluzce pani dr.  Regina Urbanek
 - koordynator wymiany po stronie niemieckiej, tłumacz, nauczyciel informatyki i matematyk
 pozostałych oficjeli już przestawiałem
 

 
 

Krzysztof Cebula, Bertold Quell, Sabine Gerold oraz Daniel Ditkiewicz

Po uroczystościach (dzięki ks.  Janowi Czereda za pomoc)  zwiedziłem starą kaplicę w Zimnicach Wielkich
Te mury pamiętają XIV wiek
 

 

Miła uroczystość - dziękuję pani Anecie Lissy Kluczny za przesłane zaproszenie z urzędu gminy - zimnickim uczniom życzę owocnej współpracy z kolegami z Hünfeld.
 

Budujcie wspólnie NOWĄ EUROPĘ! - bez uprzedzeń i kompleksów. Zadbajcie o to aby takich tablic, które pokazałem wyżej już nigdy - nigdzie nie wieszano.

pozdrowienia z folwarku rudolf

Uwagi i zastrzeżenia kierować na adres: zmarzly@op.pl

powrót    zurück

Odwiedzin ogółem: 005260 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilość osób on-line: 1