informacje Parafialne
 Chrzšszczyce, Folwark, Górki, Złotniki.

powrót

                                                                            SZKAPERZ

30.09.2012 r.  -    21.10.2012r

 Parafii M.B. Szkaplerznej i œw. Stanisława biskupa w Chrzšszczycach nr 14 (315)

       

Poczet œwiętych w  naszym koœciele  (cz. 8)

ŒWIĘCI ZMIENIAJĽ ŒWIAT

Œw. Barbara - żyła na przełomie III i IV wieku. Tradycja podaje, że urodziła się w Nikomedii (dzisiejsza Turcja),                   w bogatej rodzinie pogańskiej. Była jedynaczkš, na której narodziny rodzice czekali bardzo długo. Odznaczała się wielkimi zdolnoœciami i niespotykanš urodš. Jej ojciec, Dioskor, był gorliwym poganinem pragnšcym uchronić córkę nie tylko przed zgubnym wpływem zepsutej młodzieży, ale także przed chrzeœcijaństwem. To był powód, dla którego zbudował wieżę, w której zamknšł swojš córkę.

Do Barbary przychodzili najróżniejsi nauczyciele, aby przekazać jej swojš wiedzę. Był wœród nich także chrzeœcijanin, który zapoznał dziewczynę ze swojš religiš. Barbara poznała i uwierzyła w Chrystusa, potajemnie przyjęła chrzest z ršk swego nauczyciela. Postanowiła zarazem, że do œmierci będzie żyć w czystoœci dla Jezusa.

Niestety nie zdołała ukryć swej wiary. Kiedy Dioskor dowiedział się, że jego córka stała się chrzeœcijankš zaczšł jš przeœladować. Przeklinał jš, złorzeczył, bił, a nawet groził œmierciš. Jednak Barbara nie zaparła się wiary w Jezusa Chrystusa. Ojciec tego nie zaakceptował, wydał jš Rzymianom jako chrzeœcijankę. Barbara mimo tortur nie porzuciła swojej wiary. W końcu skazano jš na œmierć. Umarła jako męczennica z ršk własnego ojca. Zabił jš w 306 roku, w czasach przeœladowań za rzšdów cesarza rzymskiego Maksymiana Dazy.

Œwięta Barbara jest czczona jako œwięta dziewica i męczennica. Barbara jest patronkš dobrej œmierci, chroni od œmierci nagłej, kto jej wzywa nie umrze bez œwiętych sakramentów. To sprawiło, że za swš opiekunkę obrali jš: górnicy, hutnicy, artylerzyœci, marynarze, strażacy, żołnierze, kamieniarze a także murarze, architekci, ludwisarze, kowale                     i więŸniowie. Jest także orędowniczkš w czasie burz i pożarów.

W tradycji katolickiej przedstawia się jš jako księżniczkę zamkniętš w wieży. Jej atrybutami sš: palma męczeństwa, kielich, wieża, czasami  jeden lub dwa miecze, monstrancja i lew u stóp.

Œw. Barbara jest, obok MB Piekarskiej i œw. Jacka, głównš patronkš archidiecezji katowickiej, a także Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wspomnienie liturgiczne œw. Barbary w Koœciele katolickim przypada 4 grudnia. W dniu wspominania Œwiętej, obchodzone jest tradycyjne œwięto górnicze – Barbórka.

 

ROK WIARY

11 paŸdziernika 2012 – 24 listopada 2013 

11 paŸdziernika 2012 roku przypada 50-ta rocznica rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II. Z tej okazji w tym dniu rozpoczyna się „Rok Wiary” ogłoszony przez papieża Benedykta XVI. Zakończy się 24 listopada 2013 roku, w Uroczystoœć Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata. Rok ten ma umocnić wiarę przede wszystkim w krajach Zachodu, w których chrzeœcijaństwo wprawdzie ma bogatš tradycję, ale traci na sile.

 


W niektóre dni Aniołowie Stróżowie

wznoszš się tak wysoko, że nie możemy

 ich już zobaczyć,

 ale oni nigdy nie tracš nas z oczu.
 

Niedziela 30.09.2012r.  XXVI Niedziela Zwykła

 

7.30

Za + Marka Weidler, jego ojca, ++ dziadków, Gerarda Kobzik, ++ z pokrew.

w  j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. rodziny Krawczyk za dzieci i ich rodziny oraz za ++ rodziców

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Chudala, matkę Erykę Kochanek, ++ z pokrew.

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Gabrieli i Michała Tomechna 

 

14.00

Nabożeństwo z udziałem dzieci I – komunijnych i ich rodziców 

Poniedziałek  01.10.2012r. Wspomnienie œw. Teresy od Dziecištka Jezus

 

7.00

Za ++ Franciszka Kochanek, Bernarda, Klarę Kochanek, rodziców Marszałek, Wiktorię, Rudolfa Smolarczyk, Ericha, Helenę Kukula, Józefa Klehr, ++ z rodzin

 

14.00

Spotkanie seniorów w salce przy modlitwie i kawie

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski i zdrowie w int. Jadwigi Grytz z ok. urodzin z proœbš o błogosławieństwo Boże i dalszš opiekę Matki Najœwiętszej dla jej bliskich 

Wtorek 02.10.2012r. Wspomnienie œwiętych Aniołów Stróżów

 

7.00

Za ++ rodziców Franciszkę, Jana Wicher, braci, bratowš, dziadków, ++ z pokrew. oraz o zdrowie w rodzinie Wocka 

Folwark

17.00

Za ++ rodziców Rozalię, Joachima Kornek, męża Leona, teœciów, ++ z rodzin Kornek, Kania, Nikodem oraz za ++ kapłanów którzy pracowali w naszej kaplicy

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe w int. dzieci 

Za ++ Łucję, Jana – Wilhelma Golec, ++ Stefana Loręckiego oraz z drowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Golec

Œroda 03.10.2012r.  

 

7.00

Za + Juliana Faber w I r. œm.

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Czwartek 04.10.2012r. Wspomnienie œw. Franciszka z Asyżu - pierwszy czwartek miesišca

 

16.30

Okazja do spowiedzi

 

17.00

I Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Franciszka za żyjšcych i ++ członków III Zakonu 

II Do  Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Wrzeciono

Nabożeństwo Różańcowe w int. powołań kapłańskich i zakonnych

Spotkanie dla ministrantów 

Pištek 05.10.2012r. Wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej – pierwszy pištek miesišca

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za odebrane łaski z proœbš o zdrowie i błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Schwalbe oraz za ++ rodziców Schwalbe, Skrzipczyk

Folwark

17.00

W int. żyjšcych i ++ członków III Zakonu

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe w int. młodego pokolenia

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Grzegorza i Liliany Henek i ich dzieci

Spotkanie dla gimnazjalistów z kl. I – III  

Sobota 06.10.2012r. Wspomnienie œw. Brunona – pierwsza sobota miesišca

 

7.30

Za + Ludwika Matuszek, + Łucję Sopa, ++ rodziców Malosek, Matuszek, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i opiekę Bożš w rodzinie

 

16.30

Nabożeństwo Różańcowe - okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Lazik

II Za + męża Hermana Sowada w r. œm., rodziców, dziadków, pokrew. z obu stron, d. w cz. cierpišce  

Niedziela 07.10.2012r.   KIERMASZ

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie w rodzinie Chudala, + Karola Chudala, córkę Urszulę jej męża Edwarda, zaginionego brata Stefana, rodziców Chudala, Malik

w  j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Kasperek

Folwark

9.00

Za + żonę Antoninę, rodziców z obu stron, ++ z pokrew.

 

 10.30

I Do Op. Bożej MB Szkaplerznej za żyjšcych i ++ dobrodziejów naszego koœcioła

II Za + męża Edwarda Lazik, brata Alfreda, ++ z rodzin Nowak, Lazik

III Za + Jerzego Gabriel

 

14.00

Nabożeństwo różańcowe

 

Poniedziałek 08.10.2012r.  – odwiedziny chorych

 

7.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana, dziadków , pokrew. Margos, Hesse, Kantner

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Wtorek 09.10.2012r. Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka 

Folwark

17.00

Za + matkę Marię Langosz w I r. œm.

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Za ++ rodziców Emila, Marię Krawczyk, dziadków, pokrew. Krawczyk, Szindzielorz oraz o zdrowie w rodzinie Krawczyk 

Œroda 10.10.2012r. 

 

7.00

 Za ++ męża i ojca Jana Gogolok, siostrę Edeltraud, rodziców Gogolok, Gralla, Annę Niespór z ok. urodzin, Gertrudę Niespór w r. œm., Klarę, Annę Gogolok, pokrew. Gogolok, Niespór, Gralla

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Czwartek 11.10.2012r.  

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o dary Ducha œw. w int. Patryka  i Dariusza Plitzko z ok. urodzin i o błogosławieństwo Boże w rodzinie

Nabożeństwo Różańcowe  

Pištek 12.10.2012r. Wspomnienie bł.  Jana Beyzyma

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe w int. młodego pokolenia

Za ++ rodziców Pawła, Monikę Chudala, Teodora, Zuzannę Wróbel, brata Stefana, Gertrudę, Franciszka Chudala, Ryszarda Bialucha, d. w cz. cierpišce 

Sobota 13.10.2012r. Wspomnienie bł. Honorata KoŸmińskiego

 

7.30

I Za + Teodora Styrnol w r. œm., żonę Łucję ojca Maksymiliana , dziadków, ++ z pokrew. oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

II Za + Jerzego Chudala, Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, Flioriana Czech oraz za ++ z pokrew.  

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedziela

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Teresy Wilczek z ok. 40-tych urodzin oraz jej najbliższych

II Za + Kazimierę Kołodziejczak w 30-ty dzień po œm.   

Nabożeństwo Fatimskie

Niedziela 14.10.2012r.   XXVIII Niedziela Zwykła  DZIEŃ PAPIESKI

 

7.30

Za + męża Edwarda, ++ rodziców Pawła, Gertrudę Niestroj, Leona, Martę Kotysz, ++ 4 siostry, 4 szwagrów, szwagierkę, ++ z pokrew. z obu stron

w  j. niem.

9.00

Do Op. Bożej dziękczynno-błagalna w int. żyjšcych i zmarłych członków  DFK   z naszej gminy (zaprasza  Zarzšd Gminny TSKN)

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Niestrój oraz za + Erykę Niestrój

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Katarzyny, Michała Witek z ok. I r. œlubu 

Folwark

10.30

Za + Henryka Długosz w I r. œm.

 

14.00

Nabożeństwo Różańcowe

Poniedziałek 15.10.2012r. Wspomnienie œw. Teresy do Jezusa

 

7.00

Za ++ rodziców Martę, Piotra Roskosch, dziadków Józefa, Katarzynę Krawietz, Józefa, Apolonię Roskosch, Agnieszkę, Jana Krok, Monikę Popiołek oraz za ++ pokrew z obu stron

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Za ++ rodziców Wacława, Małgorzatę Wieczorek, Jana, Marię Mika, siostrę Agnieszkę Henek, bratowš Marię, szwagra Huberta, ++ z pokrew.

Wtorek 16.10.2012r.  Wspomnienie œw. Jadwigi Œlšskiej

Folwark

17.00

Za + matkę Annę Kornek, ++ z rodzin Kornek, Styra, Ratuszny oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie Kornek 

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Za ++ Henryka Danielczok, Katarzynę Kornek, rodziców Kornek, Kittel, Wilibalda Szindzielorz

Œroda 17.10.2012r. Wspomnienie œw. Ignacego Antiocheńskiego 

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe

Za ++ rodziców Hildegardę, Jana Weber, Annę, Stefana Iwański, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Iwański, Widera, Tomas

 

Czwartek 18.10.2012r. Wspomnienie œw. Łukasza Ewangelisty

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża o zdrowie, dary Ducha œw. dla Kamili i Ani oraz o opiekę Bożš w rodzinie Matuszek

Nabożeństwo Różańcowe w int. służby zdrowia

Pištek 19.10.2012r.

 

7.00

Za + Monikę Wieszala w r. œm., jej męża Jana

 

17.30

Nabożeństwo Różańcowe w int. młodego pokolenia

Sobota 20.10.2012r.  Wspomnienie œw. Jana Kantego

 

7.30

Za ++ rodziców Cecylię, Stanisława Kornek, Martę Pudelko, ++ z rodzin Malorny, Glombica, Filipczyk

 

14.00

Do OP. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Jadwigi Mikossek z ok. 80-tych urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

16.30

Nabożeństwo Różańcowe - okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

17.00

I Za ++ rodziców Matyldę, Franciszka Lempka, Stanisława Ledwig, 2 żony, rodzeństwo z obu stron, szwagrów, dziadków, ++ z pokrew.

II Op. Bożej, MNBP dziękczynno-błagalna w int. Norberta Langosz z ok. 50-tych urodzin oraz  za ++ rodziców Franciszka, Gertrudę Chudala

III Za + matkę Amalię Łapin, jej męża Walentego oraz za ++ dziadków 

Niedziela 21.10.2012r.  XXIX Niedziela Zwykła   DZIEŃ MISYJNY

 

7.30

Za ++ rodziców Gertrudę, Stanisława Kochanek, Piotra, Franciszkę Przybyła, ++ rodzeństwo Przybyła, Kochanek 

w  j. niem.

9.00

I Za ++ rodziców Annę, Pawła Mróz, ojca Antoniego Mocia, dziadków, ++ z pokrew.

II Za ++ rodziców Pinisz, Kania, brata Stanisława Pinisz, siostrę Nikodemię, ciocię Ernę, pokrew. Pinisz, Kania, Szwalbe, Golec, Mrozek, d. w cz. cierpišce 

Folwark

9.00

Za + męża Józefa czech, rodziców Czech, Przybyła

 

10.30

I Za ++ rodziców Bronisławę, Ignacego Tomechna, Ferdynanda, Franciszkę Kampczyk, pokr.

II Za ++ rodziców Tomasza, Albinę Kroll, siostry Jadwigę, Katarzynę, braci Piotra, Romana Kroll, ++ z pokrew. Kroll, Gaida

III Za ++ rodziców Adelajdę, Reinholda Ziolko oraz za ++ z pokrew.

 

14.00

Nabożeństwo Różańcowe

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie: 

+ Kazimiera Kołodziejczak   (l. 82) – Złotniki

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Niedziela 30.09. – XXVI Niedziela Zwykła; o godz. 14oo nabożeństwo z udziałem dzieci I-komunijnych i ich rodziców; dziœ kolejny numer naszego „Szkaplerza”; zachęcam do czytania prasy katolickiej.

2.        PaŸdziernik to miesišc różańca; zapraszam wszystkich a szczególnie dzieci i młodzież do udziału                     w nabożeństwach różańcowych; w każdy pištek odmawiamy różaniec w int. młodego pokolenia;                      w czwartki Msza szkolna o 17.00; przypominajmy naszym dzieciom i młodzieży o tych spotkaniach.

3.        Wtorek 02.10. – wspomnienie œwiętych Aniołów Stróżów.

4.        Niedziela 07.10 – KIERMASZ PARAFIALNY ; o godz. 1030 Msza œw. za ++ budowniczych naszego koœcioła oraz za żyjšcych i ++ dobrodziejów – ZAPRASZAM

5.        Niedziela 14.10 – Niedziela Papieska w zwišzku z rocznicš wyboru Ojca Œwiętego Jana Pawła II.

6.        Wtorek 16.10 – Uroczystoœć œw. Jadwigi Œlšskiej, głównej patronki Œlšska i rocznica wyboru papieża Jana Pawła II.

Kolekty: niedziela 07.10 – na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego; niedziela 14.10 -  zbiórka do puszek na Fundację Nowego Tysišclecia wspierajšcš uczšce się dzieci i młodzież z rodzin ubogich; niedziela 21.10 – kolekta na misje ; serdecznie „Bóg zapłać” za założone ofiary. 

 

„ Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb  w niebie.
Potem przyjdŸ i choć za Mnš”

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de 

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

 

 

archiwum : Szkaplerz Nr 13

Poczet œwiętych w  naszym koœciele  (cz. 7)

ŒWIĘCI ZMIENIAJĽ ŒWIAT

Œw. Teresa od Dziecištka Jezus   - urodziła się 2 stycznia 1873 r. w Alencon (Francja) jako ostatnia z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin. Jej ojciec był zegarmistrzem, matka zaœ koronkarkš. Rodzice byli ludŸmi pobożnymi i doœwiadczonymi przez cierpienie - wczeœniej stracili już czwórkę dzieci. Okazało się, że i Teresie grozi œmierć, gdyż matka nie mogła jej karmić. Po kilku miesišcach prawie zagłodzonym dzieckiem zajęła się wiejska kobieta, u której mała Tereska spędziła pierwszy rok swojego życia. Po powrocie do domu krótko cieszyła się bliskoœciš mamy. Zelia zachorowała na raka i zmarła 28 sierpnia 1877 r. W listopadzie cała rodzina przeprowadziła się do domu wuja Izydora w Lisieux.

Gdy Tereska skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr benedytek. 13 maja 1883 r. została uzdrowiona z ciężkiej choroby za poœrednictwem Matki Boskiej Zwycięskiej. W wieku 14 lat, w noc Bożego Narodzenia 1886 r. otrzymała łaskę wzmocnienia w znoszeniu cierpień. Latem odkryła w sobie powołanie misyjne. Poruszona do głębi obrazem ukrzyżowanego Jezusa, odczuła pragnienie ratowania grzesznych dusz. Zanosiła żarliwe modlitwy w intencji nawrócenia mordercy, niejakiego Pranziniego. Skazaniec w ostatniej chwili przed œcięciem pocałował krucyfiks. 29 maja 1887 r. Teresa poprosiła tatę o pozwolenie na wstšpienie do Karmelu. Swojš proœbę przedstawiła także Leonowi XIII w czasie pielgrzymki odbytej w listopadzie. Mimo piętrzšcych się trudnoœci Teresie udało się w końcu zrealizować pragnienie - 9 kwietnia 1888 r. wstšpiła do Karmelu w Lisieux. Rok póŸniej - 10 stycznia rozpoczęła nowicjat. W ceremonii obłóczyn uczestniczył jej tata, który był już poważnie chory. Pobyt ojca w szpitalu psychiatrycznym był upokarzajšcy dla całej rodziny. Ta ciężka próba jeszcze bardziej przybliżyła Teresę do Jezusa. 8 wrzeœnia 1890 r. złożyła œluby zakonne. Rok póŸniej odkryła "małš drogę dziecięctwa duchowego". Pragnęła, by jej życie stało się aktem doskonałej miłoœci, a cierpienie możliwoœciš jej pogłębienia i wykazania. W lutym 1893 r. została mistrzyniš nowicjatu. Rok póŸniej 29 lipca umarł jej tata.

Pod koniec 1894 r. matka Agnieszka poprosiła jš, by spisała wspomnienia z dzieciństwa. W następnym roku Teresa ofiarowała się miłoœci miłosiernej Boga oraz została duchowš siostrš kleryka, który przygotowywał się do misji. Napisała też pierwszy rękopis "A", który wraz z jej kolejnymi rękopisami "B" i "C" stanowiš autobiografię œwiętej, opublikowanš po jej œmierci. Nocš w Wielki Pištek 1896r. pojawił się pierwszy krwotok z płuc. Niedługo póŸniej przeżyła noc wiary. Zmierzajšc ku œmierci zawierzyła się Jezusowi, przeżywajšc z Nim swojš drogę cierpienia. 30 wrzeœnia 1897 r. umarła w ekstazie miłoœci. 29 kwietnia 1923 papież Pius XI ogłosił jš błogosławionš, a 17 maja 1925 dokonał jej kanonizacji, nazywajšc jš jednoczeœnie gwiazdš swojego pontyfikatu. Z kolei 19 paŸdziernika 1997, w setnš rocznicę jej œmierci, papież Jan Paweł II nadał jej tytuł doktora Koœcioła powszechnego. Warto zauważyć, że œw. Teresa jest najmłodszym doktorem Koœcioła w historii, a także i to, że jest trzeciš kobietš, której przyznano ten tytuł (obok œw. Teresy z Avili i œw. Katarzyny ze Sieny).

 

Otwórzcie się!!

Głuchy – bo nikt go nie słucha.                            Niemy – bo nikt z nim nie rozmawia.

Effatha – otwórzcie się  - słowo Ewangelii nie zwraca się do „głuchoniemego”, ale do tych , którzy pozostajš œlepi na jego odosobnienie.

Effatha – otwórzcie swoje oczy i serca - cud, który może się wam przytrafić.

 

 

 

 Jak mogę dŸwigać własny krzyż ?

Niekiedy jest rzeczywiœcie za wielki i za ciężki, a moje siły zbyt małe. Pewnš pomocš może być przyjęcie własnego krzyża jako czšstki krzyża Jezusa. Wtedy wolno mi ufać, że własnego krzyża nie niosę już sam, że Jezus niesie go ze mnš. I mieć nadzieję, że i mój krzyż, nie będzie miał ostatniego słowa – tak jak krzyż Jezusa został ostatecznie przezwyciężony przez zmartwychwstanie.

 

Niedziela 09.09.2012r.   Dożynki gminno-parafialne 

 

7.30

Za ++ rodziców Marcelę, Karola Lachnik, Janinę, Stanisława Graszka, + syna Waldemara, ++ 3 braci, ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Za + męża Alfreda, wnuka Łukasza , ++ rodziców z obu stron 

 

10.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Witek

II Za + matkę Erykę Ledwig, ++ z pokrew.

 

12.00

Msza œw. dziękczynna za tegoroczne zbiory– Dożynki Gminno-Parafialne 

Poniedziałek  10.09.2012r.

 

7.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Wincentego Maciek, Agnieszkę, Jana Kurpierz, ++ dziadków, + bratanka Mariusza, ++ ciotki, o. Alberta, ++ z pokrew. 

Wtorek 11.09.2012r.

 

7.00

Za ++ Wiktorię, Piotra Kurpierz, Konrada Walentego Kulik, Jadwigę, Pawła Mróz, ++ z pokrew. 

 

18.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Szyndzielorz oraz za ++ rodziców Jana, Hildegardę Broma, ++ z pokrew.

Œroda 12.09.2012r.  Wspomnienie Najœwiętszego Imienia Maryi

 

7.00

W int. Parafian i dobrodziejów naszego koœcioła

 

11.00

Œlub: Natalia Langosz – Marcel Zylla

Czwartek 13.09.2012r. Wspomnienie œw. Jana Chryzostoma

 

19.00

Za ++ dziadków Jadwigę, Stefana Malik, rodziców Annę, Ernesta Golec oraz za ++ z pokrew. Piechota, Malik, Golec - Nabożeństwo Fatimskie

Pištek 14.09.2012r. Œwięto Podwyższenia Krzyża œw.

 

7.00

Za + Zuzannę, Teodora Wróbel, Getrudę, Konrada Anioł, brata Stefana, ++ z pokrew.

Folwark

18.00

Do Miłosierdzia Bożego w int. wszystkich ++ w ostatnich 30 latach mieszkańców Folwarku oraz za żyjšcych i ++ dobrodziejów naszej kaplicy

Sobota 15.09.2012r. Wspomnienie Najœwiętszej Maryi Panny Bolesnej

 

7.30

Za + matkę Marię Wocka w I r. œm. , ++ ojców Ryszarda Wocka i Huberta Polak

 

12.00

Œlub: Dominika Przybyła – Damian Kotyrba 

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP w int. Łucji i Józefa Moszek z ok. 25-tej r. œlubu oraz za ich dzieci                 i najbliższych

II Do Op. Bożej, MBNP w int. Jolanty Mróz z ok. urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

III Do Op. Bożej, MBNP dzięk.-błagalna w int. Ilony i Tomasza Tomechna z ok. 5-tej r. œlubu

Niedziela 16.09.2012r.  ODPUST W Folwarku

 

7.30

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Meja

II Za + Gertrudę Front w II r. œm. 

w  j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Błażeja, Gertrudę Porwol, Stefana, Stanisława, Gertrudę Kochanek,                     ++ rodzeństwo Kochanek, Porwol  

 

 10.30

I Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Dominiki i Damiana z podziękowaniem za życie i trud wychowania 

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Helmuta Kornek z ok. 70-tych urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jego najbliższych

III Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodzin Piechota i Cebulla

 

Folwark

12.00

Msza œw. odpustowa w int. wszystkich parafian i goœci
z ok. 30-lecia kaplicy

Folwark


 

15.00
 

 

Nieszpory odpustowe


 

Poniedziałek 17.09.2012r.  Wspomnienie œw. Roberta Bellarmina

 

7.00

Za + Adolfa Kluczny, rodziców Zdzuj, Kluczny, rodzeństwo z obu stron, ++ z pokrew.

Wtorek 18.09.2012r. Œwięto œw. Stanisława Kostki, patrona Polski

 

7.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Wilhelma Klimas, Marię, Rudolfa Biskup, + brata, ++ z pokrew. Klimas, Biskup

Folwark

17.00

Za + Hildegardę Fikus w I r. œm. oraz za + ojca Ryszarda

 

18.00

Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Stanisława Kostki w int. młodego pokolenia

Œroda 19.09.2012r.  Wspomnienie œw. Januarego

 

7.00

 

Czwartek 20.09.2012r.  

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Za ++ rodziców Marię, Alojzego Maciej, Katarzynę, Elżbietę, Franciszka Skrzypulec, Annę, Franciszka Skrzypczyk, dziadków Maciej, Kornek, ++ z pokrew.

Pištek 21.09.2012r.  Œwięto œw. Mateusza , Apostoła i Ewangelisty   

 

7.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Lazik, + ojca Edwarda, brata Andrzeja Broy

II za + Stefana Lazik w I r. œm. 

Folwark

17.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem rodzicom za trud wychowania od nowożeńców Michaeli i Andrzeja

Sobota 22.09.2012r.

 

7.30

 

 

17.30

okazja do spowiedzi 

Msza œw. niedziela

18.00

I Za ++ rodziców Małgorzatę, Pawła Kochanek, ++ dziadków Franciszka, Marię Œwierc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, pokrew. Œwierc, Kochanek, Kozubsky

II Za ++ Katarzynę, Józefa, Jana Pawleta, Matyldę, Golec, Huberta Zwiór, ++ z pokrew. Pawleta, Golec, Zwiór

III Do Op. Bożej, MBNP w int. Jadwigi Wójcik z ok. 75-tych urodzin o zdrowie w rodzinie Wójcik

Niedziela 23.09.2012r.   XXV Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za + Klarę Kampa w I r. œm., + ojca Franciszka

II Za + rodziców Józefa, Annę Nowak, dziadków z obu stron, rodzeństwo i pokrew.

w  j. niem.

9.00

I Za + córkę Kornelię Slęzak z d. Anioł, rodziców z obu stron, i o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

II Za + męża i ojca Józefa Walecko, syna Andrzeja, córkę Gabrielę, ++z pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Walecko

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Annę i Stefana Iwański, Jadwigę i Eryka Manek, brata Wiktora, za ++ z pokrew. 

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Wiktorii i Rudolfa Wójcik z ok. 50-tej r. œlubu oraz o zdrowie i opiekę bożš dla całej rodziny 

Poniedziałek 24.09.2012r.

 

7.00

I Za ++ Jadwigę, Stanisława Weinzettel, Jadwigę, Pawła Margos, brata Jana, rodzeństwo Franciszka, Gertrudę, Hermana Margos, pokrew. Weinzettel, Nitsche, Margos, Hesse, Kantner, Franciszka , Różę Czech

II Za ++ rodziców, rodzeństwo , bratanka , bratanicę,  ++ z rodziny , d. w cz. cierpišce 

 

 

7.00

I Za ++ Jadwigę, Stanisława Weinzettel, Jadwigę, Pawła Margos, brata Jana, rodzeństwo Franciszka, Gertrudę, Hermana Margos, pokrew. Weinzettel, Nitsche, Margos, Hesse, Kantner, Franciszka , Różę Czech

II Za ++ rodziców, rodzeństwo , bratanka , bratanicę,  ++ z rodziny , d. w cz. cierpišce 

Wtorek 25.09.2012r.  Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa 

 

18.00

Za ++ rodziców Annę, Stefana Iwański, Józefa, Dorotę Firlus oraz o zdrowie i opiekę Bożš w rodzinie

Folwark

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękcz.-bł. w int. rodziny Czura, za+ brata Franciszka,  za ++ z rodziny

Œroda 26.09.2012r. Wspomnienie œw. œw. Kosmy i Damiana    

 

7.00

Za ++ męża Józefa, syna Andrzeja, rodziców Marię, Ambrożego Niestrój, Zofię, Antoniego Gizder, siostrę, brata, bratowš, 3 szwagrów, Gizelę Mrocheń, pokrew. z obu stron

Czwartek 27.09.2012r. Wspomnienie œw. Wincentego a Paulo  

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno- błagalna w int. rodziny Lipiński 

Pištek 28.09.2012r. Wspomnienie œw. Wacława

 

7.00

 

Sobota 29.09.2012r.  Œwięto Œwiętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

7.30

Za ++ Martynę, Jerzego, Marię Wieszala oraz za ++ rodziców Wieszala, Margos

 

16.00

Œlub: Natalia Maksymów – Michał Płachytka

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. w int. Jakuba oraz o błogosławieństwo Boże w

rodzinie, za ++ Piotra Weber, + Mieczysława Bera, Jana Gruszka, + Krystynę, Huberta Weber

II Za ++ Emmę, Teodora Lazik, Jadwigę, Pawła Kuc, brata Gintera , ++ z pokrew.

Niedziela 30.09.2012r.  XXVI Niedziela Zwykła

 

7.30

W int. Parafian

w  j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. rodziny Krawczyk za dzieci i ich rodziny oraz za ++ rodziców

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Chudala, matkę Erykę Kochanek, ++ z pokrew.

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Gabrieli i Michała Tomechna 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

      1.    Niedziela 09.09. – DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE; Msza œw. dziękczynna za tegoroczne plony o godz.

              12 00 – serdecznie zapraszam.

2.    Dziœ kolejny numer naszego „Szkaplerza”; zachęcam do czytania prasy katolickiej.

3.    Pištek 14.09. – Uroczystoœć Podwyższenia Krzyża Œwiętego – œwięto patronalne w naszej kaplicy w Folwarku;

      w tym dniu o godz. 1800 Msza œw. w int. wszystkich zmarłych w ostatnich 30-latach mieszkańców Folwarku.

4.   Od soboty 15.09. rozpoczyna się Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci œw. Stanisława Kostki    

5.   Œroda 22.08. – Wspomnienie Najœw. Maryi Panny Królowej.

6.   Niedziela 16.09. – Odpust w Folwarku – Jubileusz 30-lecia kaplicy Podwyższenia Krzyża Œwiętego w Folwarku;

      Msza œw. odpustowa godz. 1200, natomiast o godz. 1500 Nieszpory odpustowe – ZAPRASZAMY.

7.   Wtorek 18.09. wspomnienie œw. Stanisława Kostki – godz. 1800 Msza œw. w int. młodego pokolenia.

8.   Sobota 29.09. – Œwięto Œwiętych Michała, Gabriela i Rafała, Archaniołów. 

 

Kolekty: niedziela 16.09 – kolekta na budowę koœciołów i jałmużna postna z całego roku; niedziela 23.09 -  specjalna  kolekta na potrzeby naszego koœcioła; serdecznie „Bóg zapłać” za założone ofiary.  

 

 

Wrzeœniowe œwięta Maryjne

12 wrzeœnia – Œwięto Imienia Maryi – W Jej imieniu szukamy schronienia


15 wrzeœnia
– Matki Boskiej Bolesnej – W Jej bólu jesteœmy jej bliscy  

 

 

Jeœli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługš wszystkich!

 

 

Po jednej stronie: dzieci, które obrabiajš kamienie na nasze nagrobki, czyszczš buty, tkajš dywany do naszych pięknych salonów.

Po drugiej stronie:  ludzie sukcesu i wielkich wpływów,             z walizkami pełnymi banknotów albo wartoœciowych papierów, ci którzy wiedzš, jak się ubrać i zachować.

Nikt nie może mieć najmniejszej wštpliwoœci, która strona przedstawia pierwszych, a która ostatnich.

 

 

 

 

 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie:

 

+ Jan Gogolok (l. 77) – Chrzšszczyce

+ Paul Wotzlaw  (l. 73) – Chrzšszczyce

+ Jadwiga Cygan (l. 77) – Folwark

+ Eryka Milek (l. 72) – Górki

Jezus jednak ludzkie zapatrywania stawia na głowie. Mówi jasno: w królestwie Bożym nie liczy się wielkoœć ani hierarchia. Ważne jest tylko to, żeby należeć do wielkiej rzeszy dzieci Bożych.

A kto do nich należy? „ Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje …”

A przyjšć dziecko znaczy służyć. Znaczy też protestować przeciwko wszelkiemu wyzyskowi, niesprawiedliwemu traktowaniu, lekceważeniu dzieci i „małych”.

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de

 

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

 

 

archiwum do  9 wrzeœnia 2012

Poczet œwiętych w  naszym koœciele  (cz. 6)

ŒWIĘCI ZMIENIAJĽ ŒWIAT

Œw. Franciszek z Asyżu  - (1182-1226) Był on synem bogatego handlarza tkanin Piotra di Bernardo i jego żony Joanny. Na chrzcie œwiętym otrzymał imię Jan, ale rodzice nazywali go Francesco. Jako młodzieniec prowadził życie beztroskie. Marzył o rycerskiej sławie, chętnie wiec wzišł udział w 1202 roku w bitwie Asyżan z mieszkańcami sšsiedniego miasta Perugi, co skończyło się dla niego krótkš niewolš. Wróciwszy chory do domu, przeżył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było treœciš jego życia, oddajšc się całkowicie Bogu. 
Usłyszawszy polecenie Chrystusa ukrzyżowanego: "Franciszku, idŸ odbuduj mój Koœciół, gdyż popada w ruinę!", odrestaurował własnymi rękami kilka zniszczonych koœciołów w okolicy Asyżu. Pozbywajšc się wszystkiego, co posiadał,  nawet własnego ubrania, które oddał ojcu, żył odtšd jak pustelnik.

W 1208 roku w położonym koło Asyżu koœciółku Matki Bożej Anielskiej, zwanym Porcjunkulš, uœwiadomił sobie, iż Bóg wzywa go do duchowej odnowy Koœcioła. Œrodkiem do tego ma być ewangeliczne życie w ubóstwie i apostolstwo, na wzór Chrystusa i Apostołów. Odziany w zgrzebny habit, przepasany sznurem, zaczšł głosić słowo Boże. Przy tym nie zaniedbuje posługi miłosierdzia względem chorych, szczególnš opiekš otacza najbardziej wówczas cierpišcych i opuszczonych, mianowicie trędowatych. Dotychczas był sam, często niezrozumiany i wyœmiewany, teraz jednak zaczęli się do niego przyłšczać coraz liczniejsi naœladowcy, a także naœladowczynie. W ten sposób stał się założycielem trzech zakonów: braci mniejszych (1209), sióstr klarysek (1211) i tercjarzy (1221).

 

 


Œw. Franciszek nie przyjšł œwięceń kapłańskich, a jedynie diakonat. W skład wspólnoty jego naœladowców wchodzili zarówno kapłani, jak i œwieccy. Apostołował we Włoszech i poza ich granicami. W 1219 roku udał się do Egiptu, gdzie wojska chrzeœcijańskie walczyły z muzułmanami o Ziemię Œwiętš. Franciszek kierujšc się naukš Ewangelii i pragnšc nawracać nie mieczem, ale słowem i przykładem, chciał odwieœć krzyżowców od przelewu krwi, lecz nie posłuchano go. Po przegranej przez chrzeœcijan bitwie pod Damiettš otrzymał pozwolenie na udanie się do obozu przeciwnika, gdzie został przyjęty przez sułtana z szacunkiem jako Mšż Boży. 

Pragnšc ożywić w ludziach miłoœć do Chrystusa, w noc Bożego Narodzenia 1223 urzšdził w Greccio pierwszy żłóbek.  W połowie wrzeœnia 1224 roku modlšc się na górze Alwernii, otrzymał stygmaty, czyli rany Męki Chrystusowej.  Zmarł 3 paŸdziernika 1226 roku w Porcjunkuli. W dwa lata póŸniej został wyniesiony na ołtarze. 

Œw. Franciszek pozostawił po sobie kilkanaœcie różnych pism, a wœród nich Regułę dla zakonu braci mniejszych i słynnš Pieœń Słonecznš. W 1980 roku Jan Paweł II ogłosił go patronem ekologów, zabiegajšcych o ochronę naturalnego œrodowiska człowieka. Œw. Franciszek cieszy się wcišż powszechnym szacunkiem, sympatiš i miłoœciš, nie tylko  katolików, ale także chrzeœcijan innych wyznań, a nawet nie-chrzeœcijan. Bez niego byłoby mniej w dzisiejszym œwiecie miłoœci, wiary i nadziei w miłosierdzie Stwórcy.

 

Poczštek roku szkolnego 2012 – 2013

Msza œw. i błogosławieństwo przyborów szkolnych – poniedziałek 3 wrzeœnia godz. 17 00

ZAPRASZAM

 

Niedziela 19.08.2012r.   XX Niedziela Zwykła

 

7.30

Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i za wstawiennictwem MBNP , bł. Jana Pawła II z proœbš o dalszš opiekę i błogosławieństwo Boże, zdrowie w pewnej int.

Folwark

9.00

Za + ojca Wilhelma, brata Jana Wróbel, ++ z pokrew. Wróbel, Chudala oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Chudala

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Mateusza i Natalii z podziękowaniem za życie i  trud wychowania

II Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka  Kamila Weber

III Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Anny w int. wszystkich pielgrzymów 

Poniedziałek  02.08.2012r. Wspomnienie œw. Bernarda, opata

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. Róży Szolc z ok. 75-tych urodzin z proœbš o dalszš błogosławieństwo Boże w rodzinie

Wtorek 21.08.2012r.  Wspomnienie œw. Piusa X, papieża   

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Franciszka Kuc z ok. 65-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z proœbš o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

całej rodziny

Œroda 22.08.2012r.  Wspomnienie Najœw. Maryi Panny, Królowej

 

7.00

I Za + Jana Gogolok w 30-ty dzień po œm.

II Za + Konrada, Gertrudę Odelga, rodzeństwo Marię, Piotra, wujka o. Alberta oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Czwartek 23.08.2012r. Wspomnienie œw. Róży z Limy 

 

18.00

Za + Stefana Lazik, Józefa, Barbarę, Marię, Apolonię Lazik, + rodzeństwo i pokrew. Lazik, Kubis, + o. Alberta

Pištek 24.08.2012r. Wspomnienie œw. Bartłomieja , Apostoła

 

7.00

Za ++ Agnieszkę Wieszala w r. œm. jej rodziców i rodzeństwo

 

18.00

Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. dla Anny Weinzetell z ok. urodzin i za jej najbliższych

Sobota 25.08.2012r. Wspomnienie œw. Ludwika

 

7.30

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej, œw. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski proœbš o zdrowie i dalszš opiekę Bożš w int. rodziny Szygulla

 

17.30

Okazja do Spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za ++ rodziców Eryka, Jadwigę Lukaszczyk, pokrew. d. w cz. cierpišce

II Za ++ rodziców Krystynę, Huberta Weber, brata Piotra, s. Pankrację, ++ dziadków Weber, Bodora, Golec oraz do Op. Bożej, dary Ducha œw. w int. Pawła oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Golec

III Za + męża Ryszarda Buhl w I r. œm., córkę Urszulę, za ++ z pokrew.

Niedziela 26.08.2012r.  Uroczystoœć Najœw. Maryi Panny Częstochowskiej  

 

7.30

Za ++ rodziców  Magdalenę, Józefa Szindzielorz, brata Wilibalda, + rodziców Pawła, Martę Cebula oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Różę, Alfreda Hanusik, Wiktorię, Konrada Wiercimok, siostrę Monikę, ++ z pokrew. Hanusik, Sznapka, Wiercimok, Pampuch

 

 10.30

Za + syna Norberta Dobis, ++ rodziców z obu stron

Poniedziałek 27.08.2012r.  Wspomnienie œw. Moniki

 

7.00

Za + Paula Wotzlaw ( od sšsiadów )

Wtorek 28.08.2012r. Wspomnienie œw. Augustyna, biskupa

 

7.00

Za ++ rodziców Bernarda, Elżbietę Nicze, siostrę Magdalenę, brata Ludwika, bratowš Kornelię, s. Gerhardinę, ++ z pokrew

Folwark

18.00

Za + Jadwigę Cygan w 30-ty dzień po œm.

Œroda 29.08.2012r.  Wspomnienie męczeństwa œw. Jana Chrzciciela

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP z ok. 30 r. œlubu Brygidy i Henryka Wójcik oraz za ich dzieci 

Czwartek 30.08.2012r.  

 

18.00

Za ++ rodziców Joannę, Gerarda Czech, ++ z pokrew. Czech, Smoleń

Pištek 31.08.2012r.  

 

7.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Wincentego Maciek, ++ ciotki, o. Alberta, ++ z pokrew.

Sobota 01.09.2012r.  Wspomnienie bł. Bronisławy   - pierwsza sobota miesišca

 

7.30

I Za ++ Rozalię, Jana, Agnieszkę Margos, Helenę, Franciszka Chudala oraz ++ dziadków

II Za ++ matkę Marię Styra, Florentynę, Franciszka Gryc, dziadków Gryc, Stelmach, Styra 

 

 

17.00

okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży

Msza œw. niedziela

18.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Stefana Wójcik z ok. 85-tych urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz za + żonę Marię Wójcik 

Niedziela 02.09.2012r.   XXII Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za + Juliana Faber

 

 

II Za + Paula Wotzlaw 30-ty dzień po œmierci

w  j. niem.

9.00

Za + matkę Marię Predka, ojca Mieczysława Bera, dziadków Gajda, Predka, Jenek, Bera oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Folwark

9.00

Za + Antoniego Smolin w II r. œm., syna Jana, ++ z rodzin Smolin, Zdzuj

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Ewalda i Danuty Porwoll, Marcina i Stefanii Bias oraz ich najbliższych

II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. Adelheid Ziaja z ok. 85-tych urodzin

Poniedziałek 03.09.2012r. Wspomnienie œw. Grzegorza Wielkiego, papieża

 

7.00

Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Józefa , Franciszkę Sadło, Angelę, Augustyna Czech, Marię Felix, Gertrudę Kurpiers, ++ pokrew. , d. w cz. cierpišce

 

14.00

Spotkanie w salkach parafialnych dla seniorów przy modlitwie i kawie

 

17.00

Do Op. Boże o dary Ducha œw. w int. dzieci i młodzieży rozpoczynajšcych nowy rok szkolny i katechetyczny (błogosławieństwo przyborów szkolnych)

Wtorek 04.09.2012r.

 

7.00

Za ++ Wiktorię, Piotra Kurpierz, Józefa Wilczek, Monikę, Wincentego Nitsche, siostry,  braci, szwagrów, bratowe

Folwark

18.00

Za + Gerharda Dusza, za + z pokrew. Kurpierz, Dusza

Œroda 05.09.2012r.    

 

7.00

Za ++ rodziców Adelajdę, Franciszka Grund, Juliusza, Anastazję Blania, Teklę, Jana Wieszala 

Czwartek 06.09.2012r. pierwszy czwartek miesišca

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Za ++ Helenę Lempka w r. œm. , rodziców, siostrę Marię, bratowš Ritę, dziadków, ++ z pokrew.

- nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne

Pištek 07.09.2012r. pierwszy pištek miesišca – odwiedziny chorych

 

7.00

Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, ++ siostrę Gertrudę, poległego brata Józefa, bratanka Waldemara, bratowš Margot, ++ Marię, Ryszarda Wocka oraz o zdrowie i opiekę Bożš w rodzinie

Folwark

18.00

Za + męża i ojca Stanisława oraz za ++ z rodzin Kornek, Dobis  

 

18.00

Za + Erykę Milek w 30-ty dzień po œm. – nabożeństwo do Serca PJ w int. młodego pokolenia  

Sobota 08.09.2012r.  Œwięto Narodzenia Najœw. Maryi Panny

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże , zdrowie w int. rodziny Porwoll oraz za ++ z rodziny

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z proœbš o zdrowie i opiekę Bożš i Matczynš w rodzinie Kania oraz za ich dzieci z rodzinami

II Za + męża i ojca Józefa Nikolajczyk w 3 r. œm. , + ojca Alojzego Klos, teœciów Nikolajczyk oraz ++ z rodzin Nikolajczyk, Klos

Niedziela 09.09.2012r.   Dożynki gminno-parafialne 

 

7.30

Za ++ rodziców Marcelę, Karola Lachnik, Janinę, Stanisława Graszka, + syna Waldemara, ++ 3 braci, ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Za + męża Alfreda, wnuka Łukasza , ++ rodziców z obu stron 

 

10.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Witek

II Za + matkę Erykę Ledwig, ++ z pokrew.

 

12.00

Msza œw. dziękczynna za tegoroczne zbiory 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Niedziela 19.08. – XX Niedziela Zwykła; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się   z kolejnym nr naszego „Szkaplerza”.

2.        Œroda 22.08. – Wspomnienie Najœw. Maryi Panny Królowej.

3.        Niedziela 26.08. – Uroczystoœć Najœw. Maryi Panny Częstochowskiej.

4.        Poniedziałek 03.09. – godz. 1700 Msza œw. w int. dzieci i młodzieży z ok. rozpoczęcia roku szkolnego;    okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży : sobota 01.09. – godz. 1700.

5.        W I  czwartek,  pištek i sobotę miesišca – zachęcam do udziały we Mszach œw. i nabożeństwach w int. powołań kapłańskich i zakonnych oraz w int. młodego pokolenia.

6.        Niedziela 09.09 – uroczyste podziękowanie za żniwa – Dożynki gminno-parafialne.

 

Kolekty: niedziela 19.08 – kolekta specjalna na potrzeby naszego koœcioła;  niedziela 02.09 – na potrzeby Kurii i Seminarium; niedziela 09.09 – zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu

 

Pod Twój płaszcz się uciekamy

Pielgrzymka to nie tylko marsz, to także trud duchowy. Jesteœmy ludŸmi w drodze. Jest to czas kontaktów z ludŸmi, ale przede wszystkim  z Panem Bogiem, rodzaj rekolekcji. Mamy naœladować œw. Martę, mamy œwiadczyć sobie nawzajem dobro, łšczyć postawę Marty i Marii.

 

„ Zdaje się, że na Jasnej Górze stoi owa drabina o niebiosa wsparta, Jakubowa. Po której Aniołowie wstępujš i schodzš, Œwięte posły człowieka z Bogiem swoim godzš.

Ci zbierajš łzy, które niewinnoœć wylewa, lub komu je wyciœnie nędza nieszczęœliwa, lecš z nimi do góry jednym oka mgnieniem, gdzie je Maryja litosnym swym cieszy imieniem”.

 

                                          

 

Serdeczne Bóg zapłać !

tym wszystkim którzy brali udział w naszej parafialnej pielgrzymce na
Górę œw. Anny,
a także w pielgrzymkach na
Jasnš Górę i do innych sanktuariów.

 

Wszelki dobry dar pochodzi od Boga,

Pana naszego

O Boże, dawco wszystkiego,
Œwiat jest ogromnym domem;
Ty zaœ rozdzielasz w nim
Swoje dary tak jak Ojciec.
Twoje błogosławieństwo ubogaca;
Wielki Boże, któż Ci dorównuje? 

Ty sprawiasz, że siejemy w nadziei
I w końcu zbieramy w radoœci.
Wiatr wiejšcy przez pola,
Chmury zraszajšce ziemię,
Rosa niebieska, promień słońca
To Twoje wierne sługi.

Obyœmy nigdy nie zapomnieli,
Co zawdzięczamy Twej życzliwoœci;
Niech każdy kęs chleba i łyk wody,
Będzie pomnikiem Twego imienia,
A serce i usta przez całe życie
Niech Ci dziękujš za Twš hojnoœć.  

 

Dziękowanie jest oddechem duszy!

Oddycham nie jeden raz w roku ani tylko przy jakichœ szczególnych okazjach. Robię to stale, œwiadomie albo zwykle bezwiednie. Oddychanie należy do życia. Oddychanie jest życiem.

Dożynki powinny zachęcać nas do okazywania nie tylko raz w roku, ale także na co dzień radoœci z tego powodu, że faktycznie mamy za co dziękować.

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de

 

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

Archiwum

informacje Parafialne
 Chrzšszczyce, Folwark, Górki, Złotniki.

powrót
 

       

 

                                                                     SZKAPERZ

29. 07. 2012r. - 19. 08. 2012r.

 Parafii M.B. Szkaplerznej i œw. Stanisława biskupa w Chrzšszczycach                   nr 11 (312)

Poczet œwiętych w  naszym koœciele  (cz. 5)

ŒWIĘCI ZMIENIAJĽ ŒWIAT

maria Goretti (1890-1902) – dziewica i męczennica. Maria urodziła się 16 paŸdziernika 1890 r. w biednym i głęboko chrzeœcijańskim domu., w którym była czwórka dzieci. Rodzice uprawiali kawałek ziemi, skromni, sprawiedliwi, żyjšcy w bojaŸni Bożej. W domu panował pokój i radoœć Jezusowa. Byli bardzo szczęœliwi pomimo wielkiego ubóstwa. W domu zawsze odmawiana była wspólnie modlitwa różańcowa, litania, wieczorne modlitwy błagalne wznoszono ku krzyżowi zawieszonemu na œcianie w kuchni. Życie stawało się coraz trudniejsze, dlatego rodzice zdecydowali się zmienić miejsce zamieszkania. Wydawało się że nastšpiła zmiana na lepsze. Tymczasem w wieku zaledwie 41 lat zmarł ojciec. Pracš w polu zajęła się matka zaœ wszystkie obowišzki domowe i opieka nad młodszym rodzeństwem spadły na 10-letniš  Marysię. Marysia nie wiedziała co to zabawa bšdŸ szkoła. Pozostała niepiœmienna, lecz nie była jej obca troska o rodzeństwo, prace domowe, poranne modlitwy, wieczorne różańce, ewangeliczne umiłowania bliŸnich: stanowiła przykład religijnoœci  przeżywanej w czterech œcianach domu. To Maria wlewała w braci i siostry bojaŸń Bożš i wstręt do grzechu. „Maria to anioł” – tak nazywano dziewczynkę.

 Od œmierci ojca rodzina Goretti musiała dzielić prace w gospodarstwie z rodzinš Serenelli, nieokrzesanš i leniwš, ojciec pijak i Alessandro, 19-letni syn, pozbawiony zasad moralnych. Alessandro wielokrotnie zaczepiał Marię. Czynił jej propozycje, na co dziewczyna odpowiadała- „To grzech, Bóg na to nie pozwala”. Grzech? Alessandro nie wiedział nawet, co to jest. „Jeœli powiesz coœ o tym swej matce, zabiję cię” – groził jej. Maria bała się chłopca. Jej ucieczkš była  modlitwa do Jezusa Eucharystycznego, do Matki Bożej i do œw. Józefa, stróża czystoœci. Nagle z modlitwy wyrywa jš mrożšcy krew w żyłach krzyk Alessandra: „ChodŸ ze mnš!”, „ChodŸ!” – nalegał. Siłš wcišgnšł jš do kuchni. Maria wzywa pomocy i woła: „Nie rób tego! To grzech! Pójdziesz do piekła!” chłopak  wycišgnš nóż i ranił Marię. Dwunastoletnia umierajšca dziewczynka została przewieziona do szpitala. Stwierdzono czternaœcie ciosów nożem, z czego dziewięć – głębokich.  Przez dwadzieœcia godzin dręczyło jš pragnienie i okrutne cierpienia, które porównać można z cierpieniami ukrzyżowanego Jezusa, którego tak bardzo kochała. Znosiła swš Kalwarię jako dar Boży! Przed œmierciš dostšpiła dwóch wielkich łask: Pierwszš jest to, że została przyjęta do Zgromadzenia Dzieci Maryi i na ciężko oddychajšcej piersi złożony został medalik. Druga łaska – Komunia œw. i namaszczenie chorych. Przed podaniem jej hostii kapłan zapytał Marię, czy przebaczyła zabójcy, jak Jezus, który przebaczył na krzyżu swym oprawcom.


foto: wikipedia


w naszym Koœciele

„Tak – odpowiada – z miłoœci do Jezusa przebaczyłam. Chcę, żeby i on poszedł ze mnš do Raju. Niech Bóg mu przebaczy, gdyż ja mu przebaczyłam.”

Maria zmarła w dniu 6 lipca 1902r. w pierwszš sobotę miesišca i przypadajšcš w tym dniu Uroczystoœć Najœwiętszej Krwi Chrystusa. Proces beatyfikacji Marii Goretti rozpoczšł się w 1935r. W uroczystej ceremonii beatyfikacji Marii w dniu 27 kwietnia 1947 r. brała udział jej 81-letnia matka. „Nauczyłam Marię bojaŸni Boga i wlałam w niš wstręt do grzechu. Reszty dokonał Jezus.” 

W Roku Œwiętym 1950 , dokładnie 26 czerwca Pius XII ogłosił œwiętymi pięcioro błogosławionych , w tym – Marię Goretti – „wzór i opiekunkę młodzieży żeńskiej”

 

Uroczystoœć Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny

Maryja, gdy tylko dowiedziała się, że Elżbieta, Jej krewna, spodziewa się dziecka, wybrała się zaraz w drogę, by jš odwiedzić. Spotkanie było bardzo radosne. Na słowa pozdrowienia Maryi nawet dziecię w łonie Elżbiety radoœnie się poruszyło.

Słowa Elżbiety natchnęły Maryję do wypowiedzenia najpiękniejszej modlitwy w całej historii wiary, Magnificat.

Hymn ten jest dlatego tak piękny, że wyłšcznie sławi Boga za wszystkie wielkie rzeczy, za miłosierdzie, za opiekę nad tymi, którzy się Go bojš, za wywyższenie pokornych, za obdarowywanie głodnych wszelkimi dobrami. Wielbienie Boga wyzwala nas bowiem  z ciasnych granic rzeczywistoœci

 


Guido Reni 1642 - żródło wikipedia

 

Niedziela 29.07.2012r.   XVII Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za + męża i ojca Antoniego Mocia w r. œm. ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z int. Otylii Kornek z ok. 80-tych urodzin o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Józefa, Marię Langosz, braci Jerzego, Józefa, Ryszarda, męża Erwina, synowš Gabrielę, teœciów Stanisława, Elżbietę , Barbarę Lisowskš, ++ pokrew. Langosz, Janetzko, Tatura

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Dominiki i Piotra, Edyty i Aleksandra, Marty i Andrzeja z podziękowaniem z trud wychowania

II Za + Marię KoŸlik, męża Jerzego, Alfreda Kaleta, rodziców Kaleta, Jana Cebula, Pawła Piechota, Elfrydę Panuœ

III Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznych dzieci  Eryka, Antoniego i Maximiliana o błogosławieństwo Boże dla najbliższych  

Poniedziałek  30.07.2012r. Wspomnienie œw. Piotra Chryzologa

 

18.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie w rodzinie Chudalla, + córkę Urszulę jej męża Edwarda, zaginionego brata Stefana, + Karola Chudalla, rodziców Chudalla, Malik

Wtorek 31.07.2012r.  Wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli   

 

7.00

Za ++ rodziców Jana, Gertrudę Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, brata Józefa Sowada, Jerzego Chudala, Floriana Czech oraz za ++ z pokrew.

Œroda 01.08.2012r.  Wspomnienie œw.  Alfonsa Marii Liguoriego

 

7.00

Za + Oswalda Kasperek w 30-ty dzień po œm. ( od rodziny i kolegów )

Czwartek 02.08.2012r. Wspomnienie œw. Euzebiusza z Vercelli – pierwszy czwartek miesišca

 

18.00

W int. Ojca œw. oraz o powołanie kapłańskie i zakonne 

Pištek 03.08.2012r. pierwszy pištek miesišca – odwiedziny chorych

 

7.00

W int. młodego pokolenia

Folwark

18.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Antoniego Chudala 

Sobota 04.08.2012r. Wspomnienie œw. Jana Marii Vianneya – pierwsza sobota miesišca

 

7.30

I Za + ojca i męża Jerzego Wiercimok, z ok. urodzin

II Do OP. Bożej, MBNP w int. rodziny Maciek o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Henryka Kubis z ok. 50-tych urodzin oraz o zdrowie i opiekę Bożš dla całej rodziny

Niedziela 05.08.2012r.  XVIII Niedziela Zwykła 

 

7.30

Za + męża Jerzego Kasperek, rodziców Jana, Gertrudę Kasperek, Piotra, Marię Baron, ++ z pokrew.

Folwark

9.30

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z proœbš o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie Laxy oraz za ++ z rodziny  

 

 10.30

I Do Op. Bożej, MB Fatimskiej dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i zdrowie w int. Beaty i Marka Kuc z ok. 20-tej r. œlubu, za ich dzieci, do Anioła Stróża za roczne dziecko Marię- Annę Kuc

II Za + męża Franciszka Gambiec, rodziców Gambiec, Cygan, + brata, bratowš, ++ z pokrew.

Poniedziałek 06.08.2012r. Œwięto Przemienienia Pańskiego   

 

7.00

Za + Józefa, Marię Brylla, Waleskę Brylla, braci, siostry, ++ z pokrew.

Wtorek 07.08.2012r.

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP z ok. urodzin o zdrowie i  błogosławieństwo Boże w rodzinie Rock oraz za ich dzieci z rodzinami

Œroda 08.08.2012r.  Wspomnienie œw. Dominika

 

7.00

Za + Krystynę Wieczorek, d. w cz. cierpišce

Czwartek 09.08.2012r.  Œwięto œw. Teresy Benedykty od Krzyża

 

6.00

Piesza pielgrzymka na Górę œw. Anny  ( Msza œw. w Kamieniu Œl. w kaplicy œw. Jacka ok. godz. 11.00 )

 

18.00

W int. parafian

Pištek 10.08.2012r.   Wspomnienie œw. Wawrzyńca 

 

7.00

Za + męża Wilhelma Golec, ++ rodziców Annę, Mieczysława Komorowskich, teœcia Józefa, Golec, dziadków z obu stron

Sobota 11.08.2012r.  Wspomnienie œw. Klary 

 

7.30

W int. parafian

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

Za + matkę Klarę Piechota w IV r. œm. , jej męża Szymona

Niedziela 12.08.2012r.   XIX Niedziela Zwykła

 

7.30

Za ++ matkę Marię Malik w r. œm. , ojca Tomasza, + Hermana Miklis w V r. œm. , ++ z pokrew. 

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Ernestynę, Ludwika Piechota

 

10.30

I Za + siostrę zakonnš Marię Różę Mlotzek w I r. œm.

II Za + matkę Hildegardę Leja, ojca Franciszka , pokrew. Leja, Wilski, d. w cz. cierpišce

Poniedziałek 13.08.2012r.

 

20.00

Msza œw. : Nabożeństwo Fatimskie

Wtorek 14.08.2012r.  Wspomnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbe

 

18.00

Za ++ Sebastiana Czech, Katarzynę, Piotra Czech, Helenę, Władysława Gębskich oraz ++ z rodzin Wójcik, Czech, Sikora, Gębski 

Œroda 15.08.2012r.  Uroczystoœć Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny  

 

7.30

I Za + męża Waltra Smolin, teœciów Marię, Antoniego Smolin, rodziców Piotra, Gertrudę Damboń, rodzeństwo, s. Crotatis, ++ z pokrew. Smolin, Damboń

II Za ++ rodziców Walentego, Anastazję Wieschollek, Józefa, Annę Urbacka, Jana, Wilibalda, Edeltraudę Wieschollek, ciotkę Zofię Widewitt, Ewę Nowak, d. z cz. cierpišce

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z proœbš o dalszš opiekę Bożš, zdrowie w rodzinie Malik, oraz za ++ wnuka Łukasza i męża Franciszka

 

10.00

Do Op. Bożej, MBNP, Anioła Stróża w int. Emilii Palus, jej rodziców oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

11.00

Œlub: Kornek Katarzyna – Piechota Mariusz

 

12.30

Œlub: Niewiarowska Natalia – Urbacka Tomasz

Czwartek 16.08.2012r.  Wspomnienie œw. Stefana Węgierskiego 

Folwark

12.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Katarzynę i Mariusza z podziękowaniem za trud wychowania oraz o błogosławieństwo Boże

 

18.00

I Za + ojca Alojzego Piechota w r. œm. matkę Magdalenę Piechota, ojca Jana Wrzeciono, bratanicę Justynę, pokr. i o błogosławieństwo Boże w rodzinie Wrzeciono

II Za ++ rodziców Katarzynę, Józefa Golec, Gertudę, Rozalię Lelek, ++z rodziny  

Pištek 17.08.2012r. Uroczystoœć œw. Jacka, głównego patrona metropolii górnoœlšskiej 

 

7.00

Za ++ rodziców Franciszkę, Monikę, Tomasza Buhl, Pawła Pawleta, 4 braci, Agnieszkę Czech, ++ z pokrew.

Sobota 18.08.2012r. 

 

7.30

Za ++ rodziców Józefa, Marię Bul, ojca Henryka Lellek, ++ dziadków z obu stron, ++ Helenę, Gerarda  Rother, Erykę, Reinholda Labusga

 

10.30

Œlub: Cebula Anna – Stodko Tomasz

 

12.00

Œlub: Piasecki Mateusz – Witek Natalia 

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Miłosierdzia Bożego za + męża Mieczysława Bera w 21 r. œm. + Jana, Stefanię, Grzegorza Gruszka, + Piotra Weber, ++ rodziców z trzech stron, d. w cz. cierpišce

II Za + Marię Wójcik, siostrę Helenę, ++ rodziców Lempka, Wójcik, ++ Franciszkę, Helenę Lempka, rodziców Lempka, Marię Wójcik, bratowš Ritę, ++ z pokrew.

Niedziela 19.08.2012r.   XX Niedziela Zwykła

 

7.30

Do Op. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i za wstawiennictwem MBNP , bł. Jana Pawła II z proœbš o dalszš opiekę i błogosławieństwo Boże, zdrowie w pewnej int.

Folwark

9.00

Za + ojca Wilhelma, brata Jana Wróbel, ++ z pokrew. Wróbel, Chudala oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Chudala

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Mateusza i Natalii z podziękowaniem za trud wychowania

II Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka  Kamila Weber

 

Zapowiedzi:

 Damian Kotyrba – Prószków                                      Andrzej Szmechta – Folwark

 Dominika Przybyła– Chrzšszczyce                            Michaela Cuda – Ligota Prószkowska                                

                                                               Michał Kurpierz – Złotniki
                                                               Elwira Wotka – Kosorowice
 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Niedziela 29.07. – XVII Niedziela Zwykła; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się    z kolejnym nr naszego „Szkaplerza”.

2.        Czwartek (02.08.), pištek (03.08.), sobota (04.08.) – pierwszy czwartek, pištek i sobota; pamiętajmy                       o modlitwie w int. powołań kapłańskich i zakonnych; w pištek zachęcam do udziału we Mszy œw. o godz. 7.oo w int. młodego pokolenia.

3.        W pierwszy  pištek 03.08. – odwiedziny chorych.

4.        Poniedziałek 06.08. – Œwięto Przemienienia Pańskiego

5.        Od Pištku 10.08. do Niedzieli 12.08. na Górze œw. Anny Uroczystoœć Wniebowzięcia Najœw. Maryi Panny z obchodami kalwaryjskimi; zachęcam do naszego parafialnego corocznego pielgrzymowania na Górę œw. Anny;

6.        Œroda 15.08. – Uroczystoœć Wniebowzięcia Najœw. Maryi Panny; błogosławieństwo ziół i kwiatów.

 

Kolekty: niedziela 05.08 – na potrzeby Kurii i Seminarium; œroda 15.08 – na Wydział Teologii w Opolu; niedziela 19.08 – specjalna kolekta n potrzeby naszego koœcioła   

 

Nie przesłaniaj jutrzejszymi chmurami dzisiejszego słońca.

„ Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  
 a krew moja jest prawdziwym napojem.
 Kto spożywa moje ciało i krew mojš pije,
trwa we Mnie, a Ja w Nim” .

Jam jest chleb życia.

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknšł;
 a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnšć nie będzie.

 

Jam jest chleb życia.

Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa,
nie umrze.

W Tabgha, w dolinie nad jeziorem Genezaret, o cudownym rozmnożeniu chleba przypomina prastara mozaika w zbudowanym tu koœciele dla uczczenia cudu rozmnożenia chleba i ryb.

Ale, ale … w koszu sš tylko cztery chleby! Zgadza się, pišty bowiem leży na ołtarzu wznoszšcym się nad mozaikš i zostanie rozdzielony wiernym po Modlitwie eucharystycznej. Cud rozmnożenia chleba i ryb trwa nadal.

 

Słowo …  jest słowem
– Jego słowem jest chlebem
 – Jego chlebem jest życiem
 – Jego życiem - NASZYM ŻYCIEM

 

To jest  chleb, który z nieba zstšpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie,   a pomarli.
 Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki . 

 Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de  

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum:

Niedziela 08.07.2012r.   XIV Niedziela Zwykła

 

7.30

Za + Łucję (Luzie) Kurpiers w 30-ty dzień po œm.

w j. niem.

9.00

W int. poległych w I i II wojnie œwiatowej z Chrzšszczyc oraz za ++ członków DFK Chrzšszczyce

 

10.30

Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Krzysztofa w int. kierowców – poœwięcenie pojazdów

Folwark

12.30

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Kacpra Czura,  za rodziców i chrzestnych

 

 

 

Poniedziałek  09.07.2012r.

 

7.00

 

Wtorek 10.07.2012r.  

 

7.00

Za++  Józefa, Marię Brylla, Waleskę Brylla, braci, siostry, ++ z pokrew.

Œroda 11.07.2012r.  Œwięto œw. Benedykta, patrona Europy

 

7.00

W int. parafian

Czwartek 12.07.2012r. Wspomnienie œw.  Brunona z Kwerfurtu

 

18.00

Za + Teresę Piechaczek w 30-ty dzień po œm.

Pištek 13.07.2012r. Wspomnienie œw.œw. Andrzeja Œwierada i Benedykta

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Waldemara Kasperek z ok. 40-tych urodzin o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

 

20.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Kiwus

Nabożeństwo Fatimskie

Sobota 14.07.2012r. Wspomnienie œw. Kamila de Lellis

 

7.30

I Za + Henryka Szindzielorz w XX r. œm. , jego żonę Apolonię, ich syna Jana, ++ z rodzin Szindzielorz, Wocka

II Za + Klarę Zdżuj w IV r. œm. jej męża Leona

 

13.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Marii i Józefa Mlocek w 50-tš r. œlubu oraz za ich dzieci z rodzinami

 

16.00

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

Za ++ Henryka Gambiec, wnuka Sebastiana, Jana Gonsior, pokrew. Gambiec, Gonsior, d. w cz. cierpišce

Folwark

19.00

Za + męża i ojca Henryka Długosz, rodziców Annę, Wilhelma Kiwus, Gertrudę, Franciszka Długosz , ++ z pokrew. d. w cz. cierpišce

Niedziela 15.07.2012r.  ODPUST   PARAFIALNY

 

7.30

Za + żonę Monikę Troczyńskš ( zd. Kübel) w III r. œm.

 

11.00

Suma odpustowa – w int. parafian i goœci

 

15.00

Nieszpory odpustowe

Poniedziałek 16.07.2012r. Najœwiętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

 

7.00

Za żyjšcych i ++ dobrodziejów naszego koœcioła

Wtorek 17.07.2012r.

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP , Anioła Stróża o zdrowie i błogosławieństwo Boże w int. Marcela oraz za jego rodzeństwo

 

18.00

Za ++ Ernesta Hanusik w I r. œm. jego żony Krystynę, Hildegardę oraz za ++ z rodzin Hanusik, Malik, Kanz

Œroda 18.07.2012r.  Wspomnienie œw. Szymona z Lipnicy

 

7.00

Za ++ rodziców Pawła , Monikę Chudala, Teodora, Zuzannę Wróbel, brata Stefana, Gertrudę, Franciszka  Chudala, Ryszarda Bialucha, d. w cz. cierpišce 

Czwartek 19.07.2012r.

 

17.00

I Za ++ rodziców Martę, Piotra Roskosch, dziadków z obu stron, ++ z pokrew.  a także o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Meja

II Do Op. Bożej dziękczynno-błagalna w int. rodziny Kornek oraz za ++ Katarzynę Kornek, rodziców, teœciów 

Pištek 20.07.2012r.   Wspomnienie bł. Czesława

 

7.00

Za ++ rodziców Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek, 2 braci

Sobota 21.07.2012r.  Wspomnienie œw. Wawrzyńca z Brindisi 

 

7.30

Za ++ Jadwigę Glombica jej męża Józefa , ++ z rodzin Malorny, Kornek, Filipczyk 

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej MBNP  w int. Teresy Kluczny z ok. 50-tych urodzin oraz za + ojca Gerharda

II Do Op. Bożej, MBNP w int. Andrzeja Piechaczek o błogosławieństwo Boże dla jego rodziny oraz za ++ rodziców z obu stron  

 

Niedziela 22.07.2012r.   XVI Niedziela Zwykła

 

7.30

Za + męża Alfreda Niespor, ++ rodziców Romana, Wiktorię Niespór, Teodora, Martę Niestroj, + brata oraz 2 szwagrów, ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Ignacego Cebula, Waltera Malorny, ++ z pokrew.

 

10.30

Za + matkę Gertrudę Chudala w r. œm. ojca Franciszka, dziadków z obu stron

Poniedziałek 23.07.2012r. Œwiętej œw. Brygidy, patronki Europy   

 

7.00

Za ++ Edeltraudy Wieschollek w III r. œm. ++ rodziców Karolinę, Józefa Gogolok, Jadwigę, Floriana Gralla, ++ z pokrew.  

Wtorek 24.07.2012r.  Wspomnienie œw. Kingi

 

18.00

Za ++ Katarzynę, Piotra Czech, syna Sebastiana, Helenę, Władysława Gębskich o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

Œroda 25.07.2012r.  Œwięto œw. Jakuba , Apostoła 

 

7.00

Za + Zofię Gajda w I r. œm., za jej męża Erharda, pokrew. Gajda, Wolny

 

11.00

Œlub: Edyta Piechota – Aleksander Ediger

Czwartek 26.07.2012r.  Uroczystoœć œw. Anny Matki Najœw. Maryi Panny 

 

18.00

Za ++ żonę Teresę Wienchula, rodziców Jadwigę, Franciszka , Martę, Franciszka Cieœlik, szwagra Jana

Pištek 27.07.2012r. Wspomnienie œw. Joachima, ojca Najœw. Maryi Panny

 

7.00

Za + męża Wilibalda , ++ rodziców , Łucję, Marię, ++ z pokrew. Szindzielorz, Kilisz, Niespór, Krystynę Ludwig, d. w cz. cierpišce 

 

18.00

Za roczne dziecko Marek Tomas, jego brata Łukasza, rodziców, chrzestnych i najbliższych

Sobota 28.07.2012r. 

 

7.30

Za + szwagra Waldemara w r. œm. ++ rodziców Paulinę, Ernesta, ojca Józefa Golec, brata Wilhelma

 

11.00

Œlub: Dominika Gambiec – Piotr Pach

 

13.00

Œlub: Andrzej Kluczny – Marta Jakubczyk

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za + Jerzego Michalik, rodziców Marię, Józefa Szepelawy, Hildegardę, Mieczysława Michalik, brata Ludwika

II Za ++ rodziców z obu stron, męża, braci, pokrew.

Niedziela 29.07.2012r.   XVII Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za + męża i ojca Antoniego Mocia w r. œm. ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z int. Otylii Kornek z ok. 80-tych urodzin o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Józefa, Marię Langosz, braci Jerzego, Józefa, Ryszarda, męża Erwina, synowš Gabrielę, teœciów Stanisława, Elżbietę , Barbarę Lisowskš, ++ pokrew. Langosz, Janetzko, Tatura

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Dominiki i Piotra, Edyty i Aleksandra, Marty i Andrzeja z podziękowaniem z trud wychowania

II Za + Marię Kożlik, męża Jerzego, Alfreda Kaleta, rodziców Kaleta, Jana Cebula, Pawła Piechota, Elfrydę Panuœ

III Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int.  Eryka, Antoniego i Maximiliana z ok. I rocznicy urodzin i o błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

Zapowiedzi:         Mateusz Piasecki  – Złotniki                            Edyta Piechota – Złotniki

                               Natalia Witek  – Górki                         Aleksander Ediger – Przywory

 

Mariusz Piechota – Nowa KuŸnia                                    Marcel Zylla - Prószków

Katarzyna Kornek – Folwark                                           Natalia Langosz – Złotniki 

 

Michał Kurpierz – Złotniki

Elwira Wotzka – Kosorowice

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Niedziela 8.07. – XIV Niedziela Zwykła; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się  z kolejnym nr naszego „Szkaplerza”.

2.        Niedziela 15.07. – ODPUST PARAFIALNY; Msze œw. o godz. 730 i 1100; Mszy œw. ODPUSTOWEJ przewodniczyć będzie ks. dr Dariusz Klejnowski – Różycki.

3.        Poniedziałek 16.07. – Wspomnienie Najœw. Maryi Panny z Góry Karmel ; o godz. 700 Masza œw. w int. żyjšcych i zmarłych dobrodziejów naszego koœcioła.

4.        Czwartek 26.07 – Uroczystoœć œw. Anny – Matki Najœw. Maryi Panny – głównej patronki diecezji.

5.      Pištek 27.07. – Wspomnienie œw. Joachima – Ojca Najœw. Maryi Panny .

 

 

 

WAKACJE  *  URLOPY  *  PODRÓŻE

Z wielkš luboœciš chłonę lato, słońce, œwiatło

 

Czas wakacyjny i urlopowy to pora, by pobyć   z sobš, być wzajemnie dla siebie – pora na obudzenie i spełnienie czasami skrywanej tęsknoty:

Wszyscy razem, nie każdy dla siebie!

Walizka rozpaczliwie woła: Wynieœ mnie stšd! Kurz zapiera mi dech, umieram wciœnięta w kšt, ršczkę sobie zwichnęłam! Spełnij moje jedno marzenie: Zapakuj mnie po brzegi! Stanę się bardzo ciężka – za to ty lżejszy, zobaczysz! Zbierajmy się stšd – dokšd?

 

Statek! Może się zatrzymać? Statek do NIKĽD! Można też wejœć do łodzi marzeń i odpłynšć w dal! Koniecznie tam , gdzie dużo słońca! Może być uroczo – na hamaku pod gołym niebem, boso po plaży i przez łški, gonienie tęczy, namiot w leœnej głuszy… grunt to wyrwać się z codziennoœci.

 

WAKACYJNE   HOBBY

- wolny czas z dobrš ksišżkš

- własne zdjęcia z podróży

- rysunki z wakacyjnych wyjazdów

- jakie jest twoje zainteresowanie które wykorzystasz w czasie wakacji ?

 

Szyld w recepcji pewnego hotelu:

In God we trust – all other pay cash!

My ufamy Bogu – wszyscy inni płacš gotówkš!

 

 

 

Proboszcz, który przywykł głosić przydługie kazania, podjšł się tym razem omówić w niedzielnym kazaniu wspaniałoœci stworzenia Bożego, które manifestuje się nawet w najdrobniejszych rzeczach.

Na końcu głównš myœl swego wywodu wyraził w słowach: „W każdym ŸdŸble trawy, które stworzył Bóg, tkwi całe kazanie!” Następnego dnia pewien parafianin przechodzi obok koœcioła i widzi proboszcza koszšcego trawę w ogródku.

 „Szczęœć Boże, księże proboszczu. Widzę, że ksišdz proboszcz zdecydował się w końcu nieco skrócić kazanie…”

 

Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia.

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de

 

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archiwum

Niedziela 17.06.2012r.   XI Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, Jerzego Chudala, Floriana Czech, brata Józefa Sowada, ++ z pokrew.

II  Za + męża i ojca Alojzego Klos, rodziców Klos, Widera, zięcia Józefa, ++ Teklę Wójcik, Łucję Malik, ++ z pokrew.

w j. niem.

9.00

W int. poległych i ++ parafian ze Złotnik

 

10.30

I Za ++ rodziców Annę, Pawła Niestrój, Franciszkę, Stanisława Mlocek, 3 braci, 2 szwagrów, bratowš, pokrew. Niestrój, Mlocek

II Za ++ matkę chrzestnš Elfrydę Gambiec, ciotki Helenę Blach, Gertrudę Fabert ich  mężów, dziadków Gambiec, Leja, Wilski, ++ pokrew. d. w cz. cierpišce

Folwark

11.45

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Rajnera Kochanek z ok. 50-tych urodzin i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

14.00

Nabożeństwo do Najœw. Serca Pana Jezusa

Poniedziałek  18.06.2012r.

 

7.00

Do Op.Bożej, MBNP o zdrowie, bł. Boże dla Doroty i Laury Kutz z ok. urodzin, o bł. Boże  dla ich najbliższych oraz za ++ ojca Józefa, ciotkę Małgorzatę Prudel

Wtorek 19.06.2012r.  Wspomnienie œw. Romualda 

 

7.00

 

Folwark

18.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wala oraz w int. dzieci i wnuków

Œroda 20.06.2012r.  

 

18.00

Za ++ muzyków naszej parafii, członków chóru

Czwartek 21.06.2012r. Wspomnienie NMP Opolskiej

 

16.30

Okazja do Spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. rodziny Anioł oraz o błogosław.      Boże w rodzinie

Pištek 22.06.2012r.   pierwszy dzień lata

 

7.00

Za parafian i w int. ojców naszej parafii

Sobota 23.06.2012r.  Dzień ojca 

 

7.30

Za ++ matkę Scholastykę Schwalbe w I r. œmierci ojca Floriana, ++ z pokrew. z obu stron

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw., zdrowie i opiekę Bożš w int. Szymona oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie , za ++ Piotra Weber, ojca Mieczysława Bera, Jana Gruszka, ++ Krystynę i Huberta Weber

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Weroniki i Rafała Siwy z ok. 10-tej r. œlubu  oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

III Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. Grzegorza i Sylwii Neuwald z ok. 10-tej r. œlubu oraz o opiekę Bożš dla ich dzieci

Niedziela 24.06.2012r.  Uroczystoœć Narodzenia Œw. Jana Chrzciciela

 

7.30

I Za + Bernarda Kochanek w r. œmierci, ++ rodziców Kochanek, Wójcik 

II Za ++ rodziców Hildegardę, Gerharda Wójcik, brata Krystiana, dziadków Wójcik, Lellek 

w j. niem.

9.00

Za++ rodziców Henryka i Apolonię Szendzielorz, ojca Kazimierza Piaseckiego oraz do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z proœbš o błogosławieństwo Boże w int. rodziny Piasecki

Folwark

9.00

Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Alfreda Cygan w II r. œmierci oraz za ++ rodziców Jana, Marię Cygan, Jana, Zofię Lakota oraz za wszystkich ++ w pokrew. Lakota, Cygan

 

11.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Gabrieli i Michała Tomechna

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Jana Pampuch z ok. 60-tych urodzin oraz w int. całej rodziny

III Do Op. Bożej w int. Michała Witek z ok. 30-tych urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Witek

 

12.00

Koncert w wykonaniu chóru męskiego z Worms (  Niemcy)

Poniedziałek 25.06.2012r. 

 

7.00

Za ++ ciotki Jadwigę Gambiec, Paulinę, Franciszkę Neuman, oraz za d. w cz. cierpišce 

Wtorek 26.06.2012r. Wspomnienie œw. Zygmunta Gorazdowskiego

 

7.00

Msza œwięta – błogosławieństwo œwiec ku czci œw. Jana i Pawła

Œroda 27.06.2012r.  Wspomnienie œw. Cyryla Aleksandyjskiego

 

7.00

W int. rolników i ogrodników naszej parafii

 

Czwartek 28.06.2012r.  Wspomnienie œw. Ireneusza 

 

16.00

okazja do spowiedzi dla kl. IV-VI i Gimnazjum oraz młodzieży starszej

 

17.00

w int. absolwentów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej oraz za wszystkie dzieci                     i młodzież z ok. zakończenia roku szkolnego

Pištek 29.06.2012r.   Uroczystoœć œw.œw. Apostołów Piotra i Pawła

 

7.00

Za ++ rodziców Marię, Józefa Damboń, Pawła, Różę, Reinholda, Gertrudę Damboń, dziadków Rozalię, Andrzeja Damboń, ++ z rodziny Drass

Folwark

18.00

 

 

18.00

W int. parafian i dobrodziejów naszego koœcioła

Sobota 30.06.2012r.  Wspomnienie œw. Efrema

 

11.00

Œlub: Justyna Chudala – Krzysztof Kochanek

 

15.00

Œlub: Małgorzata Szpotowicz – Mateusz Bielecki

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej MBNP w int. Agnieszki i Daniela Grobelny oraz za ich córkę Marcelinę

II Za ++ rodziców Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana Przybyła, brata Joachima oraz za  ++ z pokrew Krawiec, Kurpierz, Przybyła 

Niedziela 01.07.2012r.   XIII Niedziela Zwykła

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziny Chudala oraz za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, dziadków, d. w cz . cierpišce

w j. niem.

9.00

Za ++ Józefa, Katarzynę Wójcik, 2 poległych braci, ++ rodzeństwo i z pokrew.

Folwark

9.00

Za + męża i ojca Jerzego Kasperek w III r. œmierci oraz za ++ z pokrew.

 

10.30

I Do Op. Bożej w int. rodziców od nowożeńców Justyny i Krzysztofa z podziękowaniem za życie i trud wychowania 

II Do Miłosierdzia Bożego za + Gertrudę Wieszala (byłš mieszkankę z Górek – zmarła w Niemczech)

Poniedziałek 02.07.2012r.  

 

7.00

Za ++ rodziców Kurpierz, Kuc, Piechaczek, Marię, Józefa Damboń, Marię, Huberta Kurpierz, Cecylię Lazik, d. w cz. cierpišce

Wtorek 03.07.2012r.  Œwięto œw. Tomasza Apostoła

 

18.00

Za ++ Józefę Kosteckš w r. œm., Klementynę Kosteckš, ++ z pokrew. Jadwigę, Izydora Pampuch, Henryka Pampuch, Katarzynę, Piotra Gilewicz

Œroda 04.07.2012r.  Wspomnienie œw. Elżbiety Portugalskiej, królowej

                     7.00     Do Op.Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Gabrieli i Józefa Zwaka z ok. 25 rocznicy œlubu

 

 

 

Czwartek 05.07.2012r.  Wspomnienie œw. Marii Goretti  pierwszy czwartek miesišca

                    17.30    Okazja do Spowiedzi

 

18.00

Za + Józefa Milek w 30-ty dzień po œmierci

Pištek 06.07.2012r. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej- pierwszy pištek miesišca- odwiedziny chorych

 

7.00

Za ++ rodziców Franciszkę, Józefa Skrzipczyk, Agnieszkę, Jana Schwalbe, rodzeństwo i pokrew. Skrzipczyk, Schwalbe, d. w cz. cierpišce 

Folwark

17.00

Za + męża Józefa Smolin, rodziców Wiktorię, Józefa Smolin, Marię, Konrada Sowada, brata Józefa Marię, Gertrudę oraz całe pokrew. Smolin, Sowada

 

18.00

Nabożeństwo do Najœwiętszego Serca Pana Jezusa w int. młodego pokolenia

Sobota 07.07.2012r. 

 

7.30

Za ++ syna Artura w r. œm. oraz za ++ rodziców Sowada, Golec, Chwalek

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. dla Tomasza i całej rodziny

II Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Wiktorii Mumot

Niedziela 08.07.2012r.   XIV Niedziela Zwykła

 

7.30

Za + Łucję (Luzie) Kurpiers w 30-ty dzień po œm.

w j. niem.

9.00

W int. poległych w I i II wojnie œwiatowej z Chrzšszczyc oraz za ++ członków DFK Chrzšszczyce

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Kacpra Czura,  za rodziców i chrzestnych 

 

10.30

Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Krzysztofa w int. kierowców – poœwięcenie pojazdów

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie
 

1. Niedziela 17.06. – XI Niedziela Zwykła; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się  
 z kolejnym numerem  naszego „Szkaplerza”.

2. Czwartek 21.06. – Wspomnienie Najœw. Maryi Panny Opolskiej, patronki miasta Opola; oraz 40-sta r. ustanowienia Diecezji Opolskiej.

3. Niedziela 24.06. – Uroczystoœć Narodzenia œw. Jana Chrzciciela; zapraszam do udziału we Mszy œw. o godz. 1100 z udziałem Chóru męskiego z Worms ( Niemcy). Po Mszy œw. koncert w wykonaniu naszych goœci z Worms.  SERDECZNIE ZAPRASZAM.

4.  Pištek 29.06. – Uroczystoœć œw. Apostołów Piotra i Pawła. 

5. Pištek 06.07. – pierwszy pištek miesišca; odwiedziny chorych.

6. Niedziela 08.07. – zapraszam na  Msze œw. o godz. 1030  w int. kierowców i poœwięcenie pojazdów.   

7. Kolekty: niedziela 17.06. – zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu; niedziela 24.06. – kolekta specjalna na potrzeby naszej parafii;  niedziela 01.07. – na Kurię i Seminarium Duchowne– serdeczne Bóg zapłać.

 

Zapowiedzi:
 

 Piotr Pach  – Nowa KuŸnia       Dominika Gambiec  – Górki                             

 

Artur Kurpierz – Złotniki
Sandra Kołodziej – Przywory

 

 

Uroczystoœć Narodzenia œw. Jana Chrzciciela             

Imię „Jan” znaczy „Bóg jest łaskawy”. Już w jego imieniu kryje się zapowiedŸ tego, co będzie czynił, a mianowicie chrzcił. I tak też się stało. Energicznie zmywał to, co już minione, w imię Boże zmywał wodš winę. Cudowny znak, w którym wolno nam rozpoznać łaskawoœć Boga.

 

Foto: Wikipedia. Org. /wiki/Jan Chrzciciel

 

Gdy słońce osišga najwyższy punkt na niebie
i ciemnoœć ustępuje, Koœciół sławi narodzenie Jana Chrzciciela.
Będzie zwiastunem tej œwiatłoœci, która rozjaœnia wszelkš ciemnoœć,
 rozrywa noc œmierci, staje się zwiastunem œwiatłoœci œwiata.

 

Powołani do Pana

 

 

+ Józef Milek  (l. 57) – Złotniki

+ Łucja Kurpiers (l.75) – Złotniki

+ Teresa Piechaczek  (l. 57) – Złotniki

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie............

     

Uroczystoœć œw. Apostołów Piotra i Pawła

Uwielbiajmy moc Bożš, która sprawia, że ludzie stajš się œwiadkami miłoœci Boga. Ewangelia, dla której żyli i trudzili się  Piotr  i Paweł, rozprzestrzeniła się w œwiecie szybciej, niż obaj mogli się tego spodziewać. Swoim odważnym i szczerym œwiadectwem przygotowali jej drogę. Obaj żyli ufnoœciš – i być może właœnie dlatego byli tak przekonujšcy. Bogu niech będš dzięki za ich zaangażowanie i zaufanie do Boga. Ich przykład może i nam dodawać otuchy, wzmocnić nasze wštłe siły i zachęcić do ufnego dawania œwiadectwa miłoœci Bożej.

 

Uroczystoœć Najœw. Serca Pana Jezusa

Oby uroczystoœć ta otworzyła nam oczy na miłoœć Jezusa. Oby otworzyła nasze serce na męki, jakie Jezus znosił za nas na Golgocie.

 

Najważniejsze, że miłoœć i sprawiedliwoœć rzuca się w ziemię jak ziarno. W imię Boga, miłoœć, wrzucone w ziemię, kiełkuje, roœnie, przynosi plon, a my nawet nie wiemy jak się to dzieje.

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de

 

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum "Szkaplerz Nr 8"

Duch Œwięty szuka ojczyzny
w sercach każdego człowieka

A Jezus znowu rzekł do nich:

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
 tak i ja was posyłam”.

Po tych słowach tchnšł na nich i powiedział im:

 „WeŸmijcie Ducha Œwiętego!
 Którym odpuœcicie grzechy,
 sš im odpuszczone,
 a którym zatrzymacie,
sš im zatrzymane”

foto wikipedia

Otrzymanie Ducha Œwiętego
nie jest żadnym problemem.

Problemem jest wiedzieć,
 że potrzebujemy Ducha œwiętego.

 

 

Dzień Matki

jest obchodzony od ponad stu lat, natomiast matki sš na œwiecie od samego poczštku dziejów człowieka. Bez matek i ojców nie ma życia ludzkiego, ale być matkš znaczy dużo więcej niż tylko więŸ biologiczna. Matka jest pierwszym Ÿródłem życia – to czyni matki kimœ zupełnie wyjštkowym. Dziękować im powinniœmy każdego dnia, a raz w roku – zupełnie szczególnie.

 

BOŻE   CIAŁO

Chleb i wino sš znakami stałej obecnoœci Chrystusa w naszym Koœciele. Chleb i wino żywiš wiarę i umacniajš wspólnotę. Może doœwiadczyć tego każdy, kto przyłšczy się do procesji Bożego Ciała i idzie za Chrystusem pod postaciš Chleba.


Boże Ciało archiwum  22.05.2008r.

 
 
 
 
 

Boże Ciało archiwum 11.06.2009 r.

 
 
 

 

Powołani do Pana

 

+ Karol Janikuła (l.78)– Górki

+ Waleska Brylla (l.86) – Chrzšszczyce

+ Hildegarda Kiwus (l. 85) – Folwark

+ Jerzy Kasperek (l.75) – Górki

+ Henryk Grot (l.49) – Górki

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie:

 

Niedziela 27.05.2012r. Uroczystoœć Zesłania Ducha Œwiętego  

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. w  int. Patrycji oraz za + ojca Józefa Margos

II Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. w int. Aleksandra Fikus z ok. 18-tych urodzin za jego rodziców i najbliższych

w j. niem.

9.00

Za ++ Józefa, Franciszkę Wieschalla, Teodora, Rozalię Styra, 2 braci, bratowš Edeltraud,          ++z pokrew.

 

10.30

W int. matek naszej parafii

Folwark

11.45

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Henryka Kochanek z ok. 50-tych urodzin         o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

 

14.00

Nabożeństwo majowe przy Grocie i rozpoczęcie Majówki parafialnej

 

Poniedziałek  28.05.2012r. Œwięto Najœwiętszej Maryi Panny Matki Koœcioła  

 

7.00

Za ++ Monikę, Wincentego Nitsche, Józefa Wilczek, Wiktorię, Piotra Kurpierz, siostry, braci, szwagrów, bratowe

Folwark

18.00

Za ++ rodziców Kornek, Kokot, ++ z  pokrew. z obu stron

 

18.00

Msza œw. i nabożeństwo majowe

 

Wtorek 29.05.2012r.  Wspomnienie œw. Urszuli Ledochowskiej

 

7.00

Za ++ rodziców Józefa, Marię, Waleska Brylla, ++ z pokrew.

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Œroda 30.05.2012r.  Wspomnienie œw. Jana Sarkandra

 

7.00

Za ++ w pewnej int.

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Czwartek 31.05.2012r. Œwięto Nawiedzenia Najœwiętszej Maryi Panny

 

16.30

Okazja do Spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

I Za + matkę Magdalenę Piechota w r. œm. ojca Alojzego Piechota, ojca Jana Wrzeciono, ++ z pokrew.  oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wrzeciono

II Za ++ Fryderyka, Florentynę Gryc, + Marię Styra, dziadków Gryc, Stelmach, Styra, d. w cz. cierpišce  - nabożeństwo majowe

 

Pištek 01.06.2012r. Wspomnienie œw. Justyna – Dzień Dziecka  - odwiedziny chorych

 

7.00

Za ++ rodziców Józefa, Paulinę Grytz, 5 braci, 3 siostry, 2 bratowe, szwagra, pokrew. Grytz, Jaschkowitz, Kania, d. w cz. cierpišce

Folwark

18.00

W int. naszych dzieci

 

18.00

Za + ks. Wilhelma Skorupa w I r. œm.

 

Sobota 02.06.2012r.  Wspomnienie œw. œw. Piotra i Marcelina

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w pewnej int. oraz za ++ z rodzin Margos, Gielnik, Chudala

 

13.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Józefa i Jadwigi Cebula z ok. 50-tej r. œlubu    oraz  Beaty i Ryszarda Cebula z ok. 25-tej r. œlubu o zdrowie i opiekę Bożš dla całej rodziny.  

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za ++ rodziców Gertrudę, Agnieszkę, Jana Niestrój, Teodora, Annę Wloczyk, + Marię Halama,  ++ pokrew. z obu stron 

II Za + męża i ojca Gerharda Weidler, ++ rodziców Klarę, Mikołaja Weidler, Elżbietę, Józefa Roskosch, siostrę Helgę, Ewalda Lisowski, ++ z pokr. oraz o zdrowie i bł. Bożę w rodzinie

 

Niedziela 03.06.2012r.  Uroczystoœć Najœwiętszej Trójcy

 

7.30

I Za + męża i ojca Norberta Blach w r. œm., ++ pokrew. d. w cz. cierpišce

II Za + Sebastiana Pudełko w I r. œm.

w j. niem.

9.00

I Za + Jerzego Kasperek w 30-ty dzień po œm.

II Za ++ rodziców Piotra, Marię Baron, Wilhelma, Marię Czech, ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Hidegardę, Ernesta Styrnol, ++ pokrew.

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Gizeli Michalskiej z ok. 70-tych urodzin, oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 

14.00

Nieszpory niedzielne

 

Poniedziałek 04.06.2012r. 

 

7.00

Za ++ rodziców Franciszkę, Gertrudę, Rozalię Lelek, Katarzynę, Józefa Golec, Alojzego Kurpierz

 

12.45

Wyjazd seniorów do Prószkowa

 

Wtorek 05.06.2012r. Wspomnienie œw. Bonifacego

 

7.00

Za ++ rodziców Bernarda, Elżbietę Nicze, siostrę Magdalenę, brata Ludwika, bratowš Kornelię, ++ z pokrew.

 

18.00

Za ++ rodziców Wacława, Małgorzatę Wieczorek, Jana, Marię Mika, siostrę Agnieszkę Henek, bratowš Marię, szwagra Huberta, ++ z pokrew.

 

Œroda 06.06.2012r.  Wspomnienie œw. Norberta

 

7.00

Do Miłosierdzia Bożego o szczęœliwš wiecznoœć i zbawienie za ++ rodziców Gertrudę, Henryka Poœpiech, Hildegardę, Helenę, ++ z pokrew. Sadło, Poœpiech

 

Czwartek 07.06.2012r.  Uroczystoœć Najœwiętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

8.00

Msza œw. w int. parafian oraz procesja do czterech ołtarzy 

Folwark

10.30

Za + matkę Elżbietę Buhl w 20-tš r. œm. , ojca Alojzego, teœciów, ++ pokrew. z obu stron

 

10.30

Za parafian

 

Pištek 08.06.2012r.  

 

18.00

Za ++ rodziców Annę, Stefana Iwański, Dorotę, Józefa Firlus, ++ pokrew. oraz o zdrowie i opiekę Bożš w rodzinie; procesja

 

Sobota 09.06.2012r.  Wspomnienie œw. Efrema

 

12.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. Franciszka i Agnieszki Mróz z ok. 50-tej r. œlubu oraz o błogosław. Boże dla dzieci z rodzinami

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej o dary Ducha œw. w int. Renaty i Roberta Moszek z ok. 18-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla najbliższych

II Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Mileny i Emilii Księżyk z ok. urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Bożę w rodzinie

III Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Antoniego Huncza z ok. 50-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

Niedziela 10.06.2012r.   X Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za + Henryka Grot w 30-ty dzień po œm.

II Do Miłosierdzia Bożego za ++ brata Józefa Lachnik w II r. œm., syna Waldemara Graszka , ++ rodziców , rodzeństwo

w j. niem.

9.00

Za ++ męża Edwarda Ludwig w III r. œm., rodziców Ludwig, Smolen, siostrę Marię, ++ z pokrew. d. w cz. cierpišce

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękujšc za odebrane łaski i zdrowie, proszšc Boga o dalszš opiekę i zdrowie w int. Antoniny Czech i całej rodziny

 

10.30

Do Op. Bożej w int. rodziców od nowożeńców Justyny i Radomira z podziękowaniem za życie i trud wychowania 

 

Poniedziałek 11.06.2012r.   Wspomnienie œw. Barnaby, Apostoła

 

7.00

Za + męża Edwarda Lazik, rodziców Florentynę, Jana Nowak, Barbarę, Marię, Józefa Lazik, s. Apolonię, ++ rodzin Lazik, Nowak

 

18.00

Nabożeństwo do Serca PJ – procesja

 

Wtorek 12.06.2012r. 

 

18.00

Msza œw.  – procesja

 

Œroda 13.06.2012r.  Wspomnienie œw. Antoniego z  Padwy

 

20.00

Msza œw.  – nabożeństwo fatimskie – procesja

 

Czwartek 14.06.2012r.  Wspomnienie bł. Michała Kozala

 

16.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Za ++ rodziców Jana, Hildegardę Broma, Antoniego Szyndzielorz, 2 żony, brata Pawła - procesja

 

Pištek 15.06.2012r. Uroczystoœć Najœwiętszego Serca Pana Jezusa

 

7.00

Za + ojca Adolfa Wójcik, dziadków Schwalbe, Skrzipczyk, Wójcik, Anioł i do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z proœbš o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

Sobota 16.06.2012r.  Wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiętszej Maryi Panny

 

7.30

Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, dziadków Malik, Golec, ++ z pokrew.

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za ++ rodziców Matyldę, Franciszkę Lempka, Stanisława Ledwig, 2 żony, rodzeństwo z obu stron, szwagrów, dziadków, ++ z pokrew.

II Za + siostrę Małgorzatę Kochanek, szwagra Pawła Kochanek, ++ rodziców Marię, Franciszka Œwierc, pokrew. Œwierc, Kochanek, Kozubsky

III Za ++ rodziców Gertrudę, Teodora Krawiec, brata Konrada, siostrę Gertrudę, pokrew. Krawiec, Wójcik

 

 

 Niedziela 17.06.2012r.   XI Niedziela Zwykła

 

7.30

I Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, Jerzego Chudala, Floriana Czech, ++ z pokrew.

II  Za + męża i ojca Alojzego Klos, rodziców Klos, Widera, zięcia Józefa, ++ Teklę Wójcik, Łucję Malik, ++ z pokrew.

w j. niem.

9.00

W int. zmarłych i poległych parafian ze Złotnik

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Rajnera Kochanek z ok. 50-tych urodzin i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

10.30

I Za ++ rodziców Annę, Pawła Niestrój, Franciszkę, Stanisława Mlocek, 3 braci, 2 szwagrów, bratowš, pokrew. Niestrój, Mlocek

II Za ++ matkę chrzestnš Elfrydę Gambiec, ciotki Helenę Blach, Gertrudę Faber, ich  mężów, dziadków Gambiec, Leja, Wilski, ++ pokrew., d. w cz. cierpišce

 

14.00

Nieszpory niedzielne

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Niedziela 27.05. – Niedziela Zesłania Ducha Œwiętego; w tym dniu kończy się Okres Wielkanocny;  zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się z kolejnym numerem naszego „Szkaplerza”.

2.        Poniedziałek 28.05. – Œwięto Najœw. Maryi Panny Matki Koœcioła.

3.        Czwartek 31.05. – Œwięto Nawiedzenia Najœw. Maryi Panny.

4.        Pištek 01.06. – pierwszy pištek miesišca; odwiedziny chorych.

5.        Niedziela 03.06. – Uroczystoœć Najœwiętszej Trójcy.

6.        Czwartek 07.06. – Boże Ciało; Uroczystoœć Najœwiętszego Ciała i Krwi Chrystusa; Msze œw. o godz. 800      (z procesjš do czterech ołtarzy) oraz o godz. 1030 w koœciele parafialnym i w Folwarku; proszę    o przygotowanie ołtarzy przez poszczególne wioski naszej parafii, przyozdobienie okien, domów na trasie procesji a także zachęcam do udziału w tradycyjnych procesjach w dni Oktawy Bożego Ciała; na zakończenie Oktawy Bożego Ciała błogosławieństwo wianków i ziół.

7.        Pištek 15.06. – Uroczystoœć Najœw. Serca Pana Jezusa; Dzień modlitw o œwiętoœć kapłanów. 

8.        Kolekty: niedziela 03.06. – na Kurię i Seminarium Duchowne oraz zbiórka do puszek na œwištynię Opatrznoœci Bożej w Warszawie; w niedziele 10 i 24 czerwca kolekty specjalne na potrzeby naszego koœcioła; niedziela 17.06. – zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu– serdeczne Bóg zapłać.

Zapowiedzi:         Pasisz Grzegorz  – Złotniki                 Klimas Roman – Złotniki

                               Bialucha Agata – Opole 8                   Cebulla Agnieszka – Żlinice 

                       Kochanek Krzysztof – Złotniki                   Kluczny Andrzej - Złotniki

                            Chudala Justyna – Złotniki                   Jakubczyk Marta – Mieleszyn 141   

 

 

Poczet œwiętych w  naszym koœciele  (cz. 2)  ŒWIĘCI ZMIENIAJĽ ŒWIAT

Œw.  Pius X  Giuseppe (Józef), Melchiore Sarto urodził się w 1835 r. w Riese koło Wenecji. Był synem wiejskiego listonosza Giambattisty Sarto i szwaczki Margherity Sanson. Œwięcenia kapłańskie przyjšł w 1858r.; biskupem Mantui został w 1884r., a papieżem 4 sierpnia 1903r.  Pius X to jeden z najwybitniejszych papieży XX wieku. Zachęcał wiernych do wielkiej pobożnoœci Eucharystycznej oraz częstego przyjmowania Komunii œw.; obniżył wiek (do 7 lat), w którym dzieci mogły po raz pierwszy przystępować do tego Sakramentu. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, oparte na niepotwierdzonych Ÿródłach, że ojciec Piusa X był emigrantem z Opolszczyzny (lub z Wielkopolski) i nazywał się ‘Krawiec’ (sarto znaczy po włosku ‘krawiec’). Pius X zmarł w 1914r. Papież Pius XII beatyfikował Piusa X w 1951r. i kanonizował (ogłosił œwiętym) w 1954 roku. Dniem jego pamięci liturgicznej jest 21 sierpnia.

 

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403   informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz  www.folwark.de
konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

Archiwum

       

                                                                     SZKAPERZ

06.05.2012r.- 27.05.2012r.

 Parafii M.B. Szkaplerznej i œw. Stanisława biskupa w Chrzšszczycach                   nr 7 (308)

 

 

 

DZIECI  KOMUNIJNE

Anioł Łukasz                              Bera Julia     

Chudala  Joanna                     Chudala Monika

Filus Daniel                                Frycz Patryk

Golec Marcel                             Golec Paweł 

Kiwus Karolina                         Kutz Laura

Kutz Oliver                                Mróz Michaela

Neuwald Katarzyna               Sadło Mikołaj

Sadło Jakub                         Schmolke  Magdalena      

Siwy Karolina                          Szydło Dawid

Tomechna Marcin                   Wieszala Kamil

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłoœci mojej! Jeœli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłoœci mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłoœci.”

J 15,9-17
                        

 

 

W dniu Pierwszej Komunii Œwiętej przychodzi do was wielki i wszechmogšcy Bóg pod postaciš niepozornego, delikatnego, kruchego kawałka chleba.

 

I mówi: „Chciałbym być z wami. Chciałbym iœć z wami przez całe wasze życie. Chciałbym być waszym dobrym – Kochajšcym Przyjacielem. Chciałbym was wspierać, dodawać wam otuchy na wszystkich waszych drogach życia”.

 

 

 

Poczet œwiętych w  naszym koœciele  (cz. 1)

ŒWIĘCI ZMIENIAJĽ ŒWIAT

Œw. Urban I    łac. urbanus - miejski, mieszkaniec miasta, a także kulturalny, wykształcony, obyty, grzeczny.

Urban I, papież. Z pochodzenia był Rzymianinem. Na stolicę œw. Piotra wstšpił w r. 222          a zmarł w r. 230. W œredniowieczu był jednym z najbardziej  popularnych œwiętych. Według podania to œw. Urban wydał instrukcję, aby do Mszy œw. używano kielicha i pateny ze złota lub srebra. Dzień œw. Urbana skojarzył się w œwiadomoœci ludu z rozmaitymi zwyczajami rolniczymi, błogosławieństwem pól. Patron właœcicieli winnic, winnej latoroœli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów.

 

        prezentuje: Norbert S.

 

 

Niedziela 06.05.2012r.   V Niedziela Wielkanocna

 

7.30

Za ++ rodziców Jadwigę, Stanisława Weinzettel, brata Jana, Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana Margos, Różę, Franciszka Czech, pokrew. Weinzettel, Nitsche

w j. niem.

9.00

I Za ++ matkę Marię Malik z ok. urodzin, + ojca Tomasza, ++ z pokrew.

II Za ++ rodziców Elżbietę, Eryk Barton, Klarę, Pawła Witek, ++ z rodzin, Witek, Barton

Folwark

9.00

Za ++ ojców Leona Wicher, Gerharda Dusza oraz o błogosław. Boże dla całej rodziny Dusza

 

10.30

Do Op. Bożej z ok. 1-szej, 25-tej i 50-tej Rocznicy Komunii œw.

Folwark

14.00

Nabożeństwo w int. ofiar ostatnich wojen œwiatowych w Folwarku

 

Poniedziałek 07.05.2012r.

 

7.00

Za ++ Gertrudę, Piotra Buhl, Rozalię, Franciszka Lelek, Zofię Przybyła oraz za ++ z pokrew.

 

14.00

Spotkanie dla seniorów przy modlitwie i kawie

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Wtorek 08.05.2012r. Uroczystoœć œw. Stanisława, biskupa –

MAŁY
ODPUST

 

7.00

 

 

18.00

Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Stanisława w int. parafian

 

 

Kult Œw. Stanisława ze Szczepanowa (biskupa krakowskiego od 1072) rozszerzał się błyskawicznie po jego męczeńskiej œmierci w 1079 roku. Gall Anonim w swojej kronice trzydzieœci lat po jego œmierci informuje nas o zatargu pomiędzy królem Bolesławem Œmiałym a biskupem krakowskim. W kronice dowiadujemy się, że król wydał go na œmierć poprzez obcięcie członków. Inna wersja jego œmierci została przedstawiona przez Wincentego Kadłubka (1160-1223), który pisze, że biskup Stanisław stanšł w obronie niewiernych żon rycerzy walczšcych w wyprawie kijowskiej. Król rozkazał swoim sługom zabicie biskupa w koœciele na Skałce w czasie odprawiania przez niego mszy œwiętej. A gdy ci nie chcieli, król sam własnoręcznie zamordował Stanisława.

17 wrzeœnia 1253 roku w Bazylice œw. Franciszka w Asyżu biskup  krakowski Stanisław
 został kanonizowany przez papieża Innocentego IV.  

  Pierwsze zapisy historyczne o naszym koœciele pochodzš z XIII wieku. Dokument księcia Opolskiego (2 marca 1285r. ),  który odstępuje koœciołowi w Chrzšszczycach dochody z trzech wiosek a w kolejnych latach wymienia się proboszcza ks. Klemensa.  Wiele jest jednak œladów, które datujš jego wczeœniejsze istnienie, (1093).   Alphabetisch-Statistisch Topographische Übersicht  aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte Der Königl. Preuß. Provinz Schlesien . Von Knie Verlag 1830  znajdujemy zapis: . Katolicka parafia założona w 1093 roku. Do 1810 roku przynależała do Dekanatu (Kolegiaty) Oppeln. Autor Knie nie podaje jednak Ÿródła  pochodzenia tej daty. 

 

Nasz koœciół pw. œw. Stanisława w 1911 roku   (foto: archiwum Jadwiga Gryc - Chrzšszczyce)

 

przed ołtarzem œw. Stanisława w Chrzaszczycach
 œw. Pius X i œw. Urbanus

foto własne: 2007-10-06

foto własne: 2012-04-21

 

 

Œroda 09.05.2012r.

 

7.00

I Za + męża Wilhelma Golec, teœcia Józefa, ++ Annę, Mieczysława Komorowskich, dziadków     z obu stron

II Za + Antoniego, Marię Smolin z r. œm., męża Waltera, rodziców Piotra, Gertrudę Damboń, rodzeństwo, s. Crotatis, pokrew. Smolin, Damboń   

Folwark

18.00

Za ++ rodziców Martę, Ryszarda Bieniek, Agnieszkę, Jana Piechaczek, ojczyma Augustyna, braci Oswalda, Franciszka, szwagrów Joachima, Huberta, pokrew. z obu stron oraz o zdrowie         i błogosławieństwo Boże w rodzinie Piechaczek

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Czwartek 10.05.2012r. 

 

16.30

okazja do spowiedzi

 

17.00

Za ++ rodziców Pawła, Monikę Chudala, Teodora, Zuzannę Wróbel, brata Stefana, Gertrudę, Franciszka Chudala, Ryszarda Bialucha, d. w cz. cierpišce – nabożeństwo majowe

 

Pištek 11.05.2012r.  

 

7.00

Za ++ Edytę, Alfreda Kurpierz, ++ z rodzin Grund, Blania, Fikus

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Sobota 12.05.2012r.  Wspomnienie œw. Pankracego

 

7.30

Do Miłosierdzia Bożego o szczęœliwš wiecznoœć za ++ rodziców Augustyna, Angelę Czech, Franciszkę, Józefa Sadło, Gertrudę, Alfonsa Kurpierz, Marię Felix, ++ z pokrew. d.w cz. cierpišce

 

17.30

Nabożeństwo majowe ; okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za ++ rodziców Klarę, Szymona Piechota, Konrada, Gertrudę Walecko, rodzeństwo, pokrew.  z obu stron

II Za + Gintera Lazik, ++ rodziców Lazik, Jaglo, Franciszka, Jadwigę Czech, ++z pokrew.

III Za + Leonarda Oblonczek w r. œm. ++ rodziców Palmer, Oblonczek, ++ pokrew.

IV za roczne dziecko: Maria Witek

 

Niedziela 13.05.2012r.   VI Niedziela Wielkanocna 

 

7.30

I Za ++ rodziców Marię, Józefa, brata Ludwika Broy, dziadków Broy, Kluczny oraz do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z proœbš o dalszš opiekę w int. rodziny Wieszala

II Za ++ rodziców Teodora, Łucję Styrnol, ojca Maksymiliana, dziadków, pokrew. oraz                  o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Styrnol

Folwark

9.00

Za ++ z rodzin Chudala, Kansy, ++ z pokrew.

 

10.00

Uroczystoœć I komunii œwiętej

 

15.00

Nabożeństwo Fatimskie  z udziałem dzieci I-komunijnych

 

Poniedziałek 14.05.2012r.  

 

17.30

Procesja o urodzaje i Msza œw. w int. parafian z Chrzšszczyc

II w int. Misji od dzieci I komunijnych 

 

Wtorek 15.05.2012r. 

 

7.00

Za ++ rodziców Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek, 2 braci

 

17.30

Procesja o urodzaje i Msza œw. w int. parafian z Górek i Folwarku

 

 

Œroda 16.05.2012r. Œwięto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera

 

17.30

Procesja o urodzaje i Msza œw. w int. parafian ze Złotnik

Czwartek 17.05.2012r.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

I Za ++ rodziców Jana, Hildegardę Weber w r. œm. Annę, Stefana Iwański, szwagrów, Pawła, Wernera, ++  z pokrew.

II Za ++ rodziców Wiktorię, Teodora Nowak, ++ z pokrew.  - nabożeństwo majowe

 

Pištek 18.05.2012r. Wspomnienie œw. Jana I, papieża

 

7.00

Za + Waleskę Brylla w 30-ty dzień po œm.

Folwark

18.00

Za + Hildegardę Kiwus w 30-ty dzień po œm.

 

18.00

Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Martynę, Jana Krawietz, ++ rodzeństwo  - nabożeństwo majowe

 

Sobota 19.05.2012r.

 

7.30

Za++ Agnieszkę, Zuzannę, Józefa, Annę Czech, Jana Dudek, ++ z pokrew. Czech, Pramor, Pampuch

 

17.30

Nabożeństwo majowe; okazja do spowiedŸ

Msza œw. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Julię Przywara jej rodzeństwo, rodziców        i chrzestnych

II Za + matkę Marię Predka w r. urodzin

 

Niedziela 20.05.2012r.   Uroczystoœć Wniebowstšpienia Pańskiego 

 

7.30

Do Op. Bożej, MB z Góry Karmel w int. rodziny Thiel

w j. niem.

9.00

Za + Jadwigę, Różę Lelek, Pawła Kubis, ++z pokrew.

Folwark

9.00

Do Op.Bożej w int. Parafian z Folwarku z ok. 30-tej rocznicy istnienia kaplicy    

 

10.30

I Za ++ rodziców Magdalenę, Pawła Sowada, brata Jana, Wincentego, Norberta, Katarzynę Twardoń, ++  pokrew.

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Marii Pawleta z ok. urodzin o zdrowie i opiekę Bożš dla całej rodziny

 

14.00

Nabożeństwo majowe

 

Poniedziałek  21.05.2012r.

 

7.00

Za ++ rodziców Stefana, Jadwigę Weinzettel, Jadwigę, Pawła Margos, brata Jana, rodzeństwo Franciszka, Gertrudę, Hermana Margos, pokrew. Weinzettel, Nitsche, Margos, Hesse, Kantner, Franciszka, Różę Czech.

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Wtorek 22.05.2012r. Wspomnienie œw. Rity

 

7.00

Za + męża Alfonsa Kurpierz w I r. œm.

Folwark

18.00

za + męża Alfreda i wnuka Łukasza   

 

18.00

Nabożeństwo  majowe

 

Œroda 23.05.2012r. 

 

7.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Floriana Gralla, Karolinę, Józefa Gogolok, ++ z rodzin Gogolok, Grala, Niespór

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Czwartek 24.05.2012r.  Wspomnienie Najœw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Za ++ Monikę, Wincentego Nitsche, Annę, Henryka, Ernesta Nitsche, Jana, Józefa Wilczek, za ++ bratowe, + Rudolfa Żymła  - nabożeństwo majowe

 

Pištek 25.05.2012r. Wspomnienie œw. Grzegorza VII , papieża

 

7.00

Za++ Pawła, Różę, Gertrudę, Reinholda Damboń, rodziców Marię, Józefa, dziadków Andrzeja, Rozalię Damboń, ++ z rodziny Drass

 

18.00

Nabożeństwo majowe

 

Sobota 26.05.2012r. Wspomnienie œw. Filipa Nereusza 

 

7.30

I za ++ rodziców Martę Pudelko, Cecylię, Stanisława Kornek, ++ z rodzin Malorny, Kluczny, Glombica, Filipczyk

II Do Op.Bożej, MBNP dzięk.-błagalna z ok. 30-tej rocznicy œlubu w pewnej intencji

 

15.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i bł. Boże z ok. 60-tych œlubów zakonnych s. Alojzji

 

17.30

Nabożeństwo majowe ; okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za ++ Jerzego, Łucję Wotzka, Adolfa Lissy, rodzeństwo, dziadków, ++ z pokrew. d.w cz. cierpišce

II Za ++ Katarzynę, Józefa, Jana Pawleta, Matyldę Golec, Huberta Zwiór, ++ z pokrew. Pawleta, Golec, Zwiór

III Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Eweliny Suchan z ok. 30-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie Suchan  

 

Niedziela 27.05.2012r. Uroczystoœć Zesłania Ducha Œwiętego  

 

7.30

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. w int.   Patrycji oraz za + ojca Józefa Margos

II Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha œw. w int. Aleksandra Fikus z ok. 18-tych urodzin za jego rodziców i najbliższych

w j. niem.

9.00

Za ++ Józefa, Franciszkę Wieschalla, Teodora, Rozalię Styra, 2 braci, bratowš Edeltraud,          ++z pokrew.

 

10.30

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. matek naszej Parafii

Folwark

11.45

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Henryka Kochanek z ok. 50-tych urodzin         o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

 

14.00

Nabożeństwo majowe

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Zachęcam do czytania prasy katolickiej i zapoznaniem się z kolejnym numerem naszej gazetki „Szkaplerz”.

2.        Niedziela 6.05. – V Niedziela Wielkanocna; o godz. 1030  Msza œw. w int. I-szej, 25-tej i 50-tej rocznicy Komunii œw., następnie o godz. 1400 nabożeństwo w Folwarku w int. ofiar ostatnich wojen – ZAPRASZAM.

3.        Wtorek 8.05. – UROCZYSTOŒĆ œw. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski; w naszej parafii obchodzimy tzw. MAŁY ODPUST; Msza œw. w int. Parafian i Goœci o godz. 18 00 – SERDECZNIE ZAPRASZAM !

4.        Niedziela 13.05. – UROCZYSTOŒĆ  I-szej  Komunii œw.;  przez cały tydzień po I komunii œw. dzieci uczestniczš w tzw. Białym Tygodniu, przychodzš na Msze œw. wieczorne w swoich ubraniach komunijnych; bardzo proszę rodziców, aby przychodzili razem ze swoimi dziećmi na te dziękczynne nabożeństwa.

5.        Niedziela 13.05. – rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie; na pierwsze nabożeństwo  zapraszam na godz. 1500 z udziałem dzieci I- komunijnych  

6.        Dni krzyżowe obchodzimy w poniedziałek, wtorek i œrodę ( 14 – 16.05 ); celem tych dni jest modlitwa o obfite plony ziemi i o błogosławieństwo Boże w pracy.

7.        Niedziela 20.05. – UROCZYSTOŒĆ Wniebowstšpienie Pańskiego.

 

Kolekty: niedziela 6.05.- Kuria i Seminarium Duchowne; niedziela 20.05.– specjalna kolekta na potrzeby naszego koœcioła – SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

 „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdš latoroœl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdš, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”   

J 15,1-8

 

 

Hodowca winoroœli wie:
 

 wartoœciowe sš nie tylko owoce bardzo słodkie

i nadzwyczaj urodziwe; często najlepiej smakujš właœnie te małe, niepozorne
.
Dlatego wartoœciowymi
i nadzwyczaj „smacznymi” mogš być też małe dzieła, które możemy dokonać niewielkimi siłami.

 Również w nich Jezus przyjmuje swš postać.

Kancelaria czynna:  w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de

Konto Parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

 

 

archiwum

       

                                                                      SZKAPERZ

Parafii M.B. Szkaplerznej i œw. Stanisława biskupa w Chrzšszczycach      nr 6 (307)

15.04.2012 r. - 06.05.2012 r.    

 

 

 

 

 


Chwalcie łški umajone,


 góry, doliny zielone,


 cieniste gaiki,


Ÿródła i kręte strumyki…


 

 Od końca XVIII wieku Koœciół czci w maju Matkę Boskš, ponieważ „najpiękniejszy miesišc roku powinien być poœwięcony najpiękniejszej
z wszystkich kobiet”.

 

 

Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najœwiętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie doznaje od Koœcioła czci szczególnej.

Już od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekajš się w modlitwach wierni we wszystkich swoich potrzebach. 

 

„Błogosławionš zwać mię będš wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest”. (Łk 1,48)

 

 

 

 

 

 

Wspomnienie œw. Józefa Rzemieœlnika

 

Papież Pius XII w 1955r. ogłosił 1 maja jako œwięto œw. Józefa Robotnika. W osobie œw. Józefa został doceniony wysoki szacunek dla wartoœci ludzkiej pracy.

Œwięty Józef, nie przywišzujšc wielkiej wagi do własnej osoby, po prostu był, i pracš swoich ršk dbał o utrzymanie swojej Rodziny.

 

NIEDZIELA 15.04.2012r.   II Niedziela Wielkanocna Œwięto Miłosierdzia Bożego  
  

 

7.30

I Za + syna Józefa Mumot, córkę Urszulę, rodziców Katarzynę, Franciszka Bryla, Albinę, Jana Mumot, rodzeństwo, pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

II Za ++ rodziców Skrzypek, Janikuła, Knaga oraz siostrę Magdalenę

w j. niem.

9.00

I Za ++ rodziców Franciszka, Klarę Kampa

II Za ++ Różę, Pawła Niespor, dziadków, ++ z pokrew. d. w cz. cierpišce

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w  int. rodziny Józefa Kornek , ich dzieci i wnuków 

 

10.30

Za + męża Erwina Wieszala, rodziców Celestynę, Pawła Sowada, teœciów Teklę, Ignacego, ciotkę Agnieszkę Niespor, d. w cz cierpišce

 

14.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek  16.04.2012r.
 

 

7.00

Za ++ rodziców Józefa, Marię Brylla w r. œm., ++  z pokrew.

Wtorek 17.04.2012r.
 

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków, w int, rodziny Kurpierz

Folwark

17.30

Za ++ ojców Stefana Nikodem, Leona Kania oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Nikodem

 

18.00

I Za ++ rodziców Floriana, Scholastykę Schwalbe, ++ dziadków, pokrew. d. w cz. cierpišce 

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna  o dalszš opiekę Bożš w int. Eli Sordon z ok. 50-tych urodzin

Œroda 18.04.2012r.
 

 

7.00

Za + męża Alojzego Mikossek, rodziców Klarę, Józefa Galus, córkę Erykę, rodziców Marię, Józefa Mikossek, 3 synów i synowš – nowenna  do MBNP

Czwartek 19.04.2012r.
 

 

16.30

Okazja do Spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Aleksandry Lazik o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców i rodzeństwa

Pištek 20.04.2012r.
 

 

7.00

Za + Zofię Panas w 5 r. œm. 

Sobota 21.04.2012r.  Wspomnienie œw. Anzelma, biskupa
 

 

7.30

Za + Ludwika Matuszek, + Łucję Sopa, ++ Malossek, Matuszek, ++ z pokrew. oraz o zdrowie                      i opiekę Bożš w rodzinie

 

13.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Edeltraudy  Kaleta z ok. 70-tych urodzin                       z podziękowaniem za otrzymane łaski z proœbš o dalsze zdrowie i opiekę Bożš.

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

I Za +  męża Hermana Sowada, rodziców, teœciów, rodzeństwo, dziadków, ++ pokrew. z obu stron 

II Za ++ Marię, Teklę, Franciszka, Piotra Przybyła, Annę, Józefa Mróz, Florentynę Chudala, Wincentę, Hermana Wurst, 4 szwagierki, ++ z pokrew.

Niedziela 22.04.2012r.  III Niedziela Wielkanocna
 

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. 25-tej r. œlubu Lidii i  Józefa Kubis oraz                  o zdrowie i opiekę Bożš dla całej rodziny

w j. niem.

9.00

Do Op. Bożej dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Chudala, za + Karola Chudala, córkę Urszulę jej męża Edwarda, zaginionego brata Stefana, rodziców Chudala, Malik

Folwark

9.00

Do Op. Bożej dziękczynno-błagalna w int. Józefa Chudala z ok. 65-tych urodzin i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

10.30

Za ++ rodziców Ryszarda, Justynę Wieszala, dziadków Wieszala, Buhl

Poniedziałek 23.04.2012r.  Uroczystoœć œw. Wojciecha, biskupa i męczennika
 

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i dary Ducha œw. w int. Marcina Liguda z ok. urodzin                   oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

Folwark

17.30

Do Op. Bożej o błogosławieństwo w pracy na roli

Wtorek 24.04.2012r. Wspomnienie œw. Jerzego, męczennika
 

 

18.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziny Hšdzel oraz za ich dzieci

Œroda 25.04.2012r.  Œwięto œw. Marka Ewangelisty
 

 

7.00

Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Marka o dobre urodzaje i błogosław. Boże w pracy na roli 

Czwartek 26.04.2012r. 
 

 

16.30

Okazja do Spowiedzi

Msza œw. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Golec

Pištek 27.04.2012r.  
 

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Klimas

Sobota 28.04.2012r.  Wspomnienie œw. Piotra Chanela, prezbitera
 

 

7.30

I Za + ks. Henryka Kulik w r. œm. – budowniczego naszego koœcioła

II Za + Gerdę Nieœwiec w I r. œm. , ojców Nieœwiec, Kornek, ++ braci, siostry z obu stron, + ojca Józefa Kampy

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

17.00

I Za ++ Franciszkę , Helenę, rodziców Lempka, siostrę Marię, bratowš Ritę, ++ dziadków, pokrew.

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Nowak o zdrowie i błogosławieństwo Boże

Niedziela 29.04.2012r.   IV Niedziela Wielkanocna 
 

 

7.30

Za + męża i ojca Józefa Walecko, syna Andrzeja, córkę Gabrielę, ++ rodziców, teœciów, 4 szwagrów, 3 szwagierki, dziadków, ++ z pokrew. 

w j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie i dalszš opiekę Boża w rodzinie Wotzka

Folwark

9.00

Za + męża Antoniego Smolin, wujka Piotra, syna Jana, ++ z rodzin Smolin, Zdzuj, d. w cz. cierpišce oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

10.30

Za + ojca Teophila Kischel, żonę  Magdalenę, ++ z pokrew. z obu stron, oraz do Op. Bożej, o błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

14.00

Nieszpory niedzielne

 

Poniedziałek 30.04.2012r.   Wspomnienie œw. Piusa V, papieża
 

 

7.00

Za ++ rodziców Filipa, Marię Mróz, Ignacego, Bronisławę Tomechna oraz ++ z pokrew, Mróz, Tomechna

Wtorek 01.05.2012r.  Wspomnienie œw. Józefa , rzemieœlnika
 

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. 50-tych urodzin Konrada Kotula oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

Folwark

9.00

W int. parafian

 

18.00

Za + Gerharda Weidler w I r. œm. – nabożeństwo majowe

Œroda 02.05.2012r.  Wspomnienie œw. Atanazego, biskupa
 

 

18.00

Za ++ męża Jerzego Wiercimok, ++ teœciów Agnieszkę, Jana , ++ rodziców Jana, Hildegardę Broma, ++ z pokrew. – nabożeństwo majowe

Czwartek 03.05.2012r.  Uroczystoœć Najœw. Maryi Panny Królowej Polski
 

 

7.30

Za ++ Marię i Martę Damboń w I r. œm. , rodziców Piotra, Gertrudę Damboń, brata Alfonsa, Waltra, Antoniego, Marię Smolin, pokrew. Smolin, Damboń

Folwark

9.00

Do Op. Bożej o dary Ducha œw. w int. dzieci i młodzieży oraz liturgiczna służbę ołtarza

 

10.30

I Do Op. Bożej za wstawiennictwem œw. Floriana w int. strażaków naszej parafii

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w pewnej int. – nabożeństwo majowe w int. Ojczyzny

Pištek 04.05.2012r. Wspomnienie œw. Floriana - pierwszy pištek miesišca – odwiedziny chorych
 

 

7.00

I Za + męża Krystiana Szyndler, rodziców Paulinę, Ernesta, ojca Józefa, brata Wilhelma Golec

II Za ++ rodziców, rodzeństwo, bratanka, bratanicę, ++ z rodziny, d. w cz. cierpišce

Folwark

17.30

Za + Antoniego Dobis, ++ z rodzin Dobis, Kornek

 

18.00

W int. maturzystów naszej parafii - nabożeństwo majowe w int. młodzieży 

Sobota 05.05.2012r.  Wspomnienie œw. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
 

 

7.30

Za + Karola Janikuła w 30-ty dzień po œm.

 

13.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Anny Kochanek z ok.  70-tych urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. urodzin w pewnej int.

Msza œw. niedzielna

18.00

Do Op. Boże, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Martynę Dobis

Niedziela 06.05.2012r.   V Niedziela Wielkanocna
 

 

7.30

Za ++ rodziców Jadwigę, Stanisława Weinzettel, brata Jana, Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana Margos, Różę, Franciszka Czech, pokrew. Weinzettel, Nitsche

w j. niem.

9.00

I Za ++ matkę Marię Malik z ok. urodzin, + ojca Tomasza, ++ z pokrew.

II Za ++ rodziców Elżbietę, Eryk Barton, Klarę, Pawła Witek, ++ z rodzin, Witek, Barton

Folwark

9.00

Za ++ ojców Leona Wicher, Gerharda Dusza oraz o błogosław. Boże dla całej rodziny Dusza

 

10.30

Do Op. Bożej z ok. 1-szej, 25-tej i 50-tej Rocznicy Komunii œw.

 

14.00

Nabożeństwo w int. ofiar ostatnich wojen œwiatowych w Folwarku

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.       Niedziela 15.04. – II Niedziela Wielkanocna ; Niedziela Miłosierdzia Bożego; zachęcam do udziału                   w nabożeństwie Miłosierdzia Bożego o godz. 1400 ; za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w koœciele wobec Najœwiętszego Sakramentu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2.       Zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się z kolejnym nr naszego „Szkaplerza”.

3.       Niedziela 22.04. – III Niedziela Wielkanocna; Niedziela Biblijna; rozpoczyna się Tydzień Biblijny.

4.       Poniedziałek 23.04. – Uroczystoœć œw. Wojciecha, biskupa i męczennika; głównego patrona Polski.

5.       Œroda 25.04. – Œwięto œw. Marka, ewangelisty; zachęcam do udziału we Mszy œw. o dobre urodzaje              i błogosławieństwo w pracy na roli. 

6.       Niedziela 29.04. – IV Niedziela Wielkanocna; Œwiatowy Dzień modlitw o Powołania, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Koœciele.

7.       Niedziela 06.05. – V Niedziela Wielkanocna; o godz. 1030 Msza œw. do Op. Bożej z ok. 1-szej, 25-tej               i 50-tej rocznicy Komunii œw. ;  zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych.

8.       Kolekty: niedziela 15.04. – Caritas Diecezji Opolskiej; niedziela 22.04. – specjalna na potrzeby naszego koœcioła;  niedziela 06.05. – na Kurię i Seminarium Duchowne – serdeczne Bóg zapłać.

 

Zapowiedzi:         Piechaczek Radomir – Złotniki                        Schmidt Tomasz – Falmirowice

                               Fister Justyna – Chrzowice                                            ŒledŸ Ksenia – Górki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA   MIŁOSIERDZIA   BOŻEGO

II Niedziela Wielkanocna
 

Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Ciebie,

Jezu zostań z nami
 

…Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie
dla nas i całego œwiata…

 

Doœwiadczenie wielkanocne pozwala, żeby Jezus wzišł mnie za rękę. „ChodŸ, podejdŸ!” – mówi.

„I dotknij miejsca, gdzie rodzi się wiara”.

Jak Tomasz dotykam więc bez słowa i odkrywam tak wiele nieoczekiwanych rzeczy, jakie tam znajduję – w najmniejszych draœnięciach                        i wielkich ranach œwiata.
 

Tomasz w końcu powiedział:
„Pan mój i Bóg mój!”.

A Jezus: „Pokój wam!”

 

 

Ciało Chrystusa, które dzisiaj jest dane nam oglšdać, dotykać, przeżyć – to modlšca się, uczestniczšca

w Eucharystii, wierzšca

w Zmartwychwstanie i głoszšca je wspólnota chrzeœcijan.

W dniu 12 kwietnia 2012r.

z ršk ks. bp Pawła Stobrawy

Sakrament Bierzmowania  przyjęli:

Blach Angelika                    Chudala Anna

Czech Marek                       Czura Julian

Janetzko Rafał                    Jendryca Oliver

Kaleta Patrycja                   Kochanek Damian

Kubis Jennifer                     Kukula Rafael

Lazik Denis                        Lazik Paweł

Margos Alicja                     Matczak Monika

Meja Marek                       Nowak Andrzej

Pawłowicz Agnieszka          Plitzko Patryk

Schwalbe Robert               Sobek Mariusz

Sowada Julia                    Wienchula  Rafał

Wieszala Kamil                 Wilczek Patrycja 

Otoczmy ich swojš modlitwš.


        
Kancelaria czynna: w dni powszednie po każdej Mszy œw.   porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.pl     oraz   www.folwark.de

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

 

 

Archiwum

                                                                              SZKAPERZ

 

Parafii M.B. Szkaplerznej i œw. Stanisława biskupa
w Chrzšszczycach 
    nr 5 (306)

25.03.2012 r. - 14.04.2012 r.    

 

W Niedzielę Palmowš tłumy zachwycały się Jezusem. Wprawdzie nie za długo, ale jednak.
A nas kiedy ostatnio zachwycił Jezus? I na jak długo?
W Niedzielę Palmowš przyłšczmy się z przygotowanymi
 przez nas samych palemkami do procesji i dajmy wyraz
radoœci z obecnoœci Boga w naszym życiu! 

 


Diziani Gaspare  Ÿródło Wikipedia

Panie, wiedzšc o swojej ostatniej, samotnej drodze życia, podarowałeœ nam, ludziom, dar wspólnoty: „To czyńcie na mojš pamištkę”.

Nie jest to polecenie, ale zaproszenie. Kawałek chleba, łyk wina – powszednie rzeczy, które wskazujš na Twojš obecnoœć i wiecznoœć. „To czyńcie na mojš pamištkę” -   to także obietnica, że na zawsze pozostaniesz centrum naszej wspólnoty.

 


                                                                                Leonardo Da Vinci Ÿródło wikipedia

Chrystus nie przyszedł na œwiat, byœmy Go pojęli,
 ale przylgnęli do Niego,
 po prostu dali się przez Niego porwać w niezwykłe wydarzenie zmartwychwstania.  

 

Niedziela 25.03.2012r. V Niedziela Wielkiego Postu 

 

7.30

Za + Annę Czech w 30-ty dzień po œm.

w j. niem.

9.00

Za + Eryka Niestrój w 30-ty dzień po œm.

Folwark

9.00

Do Op. Bożej w int. wszystkich ofiarodawców remontu koœcioła parafialnego oraz o szczęœliwy przebieg prac 

 

10.30

Za ++ rodziców Marię, Emila Krawczyk, dziadków, ++ z pokrew. Krawczyk, Szendzielorz oraz o zdrowie w rodzinie

 

14.00

Gorzkie Żale z naukš pasyjnš

Poniedziałek 26.03.2012r.  Uroczystoœć Zwiastowania Pańskiego

 

7.00

Za + siostrę Julię Brylla w r. œm. , ++ siostry i braci

Folwark

17.00

Za + męża Leona, rodziców Rozalię, Joachima Kornek, teœciów Kania, za ++ z rodzin Kania, Kornek, Nikodem, oraz ++ kapłanów którzy pracowali w naszej parafii

Wtorek 27.03.2012r.

 

7.00

Za ++ rodziców Marię, Ambrożego Niestrój, męża Józefa. Syna Andrzeja, Zofię, Antoniego Gizder, siostrę, brata, bratowš, 3 szwagrów, Gizelę Mrocheń, ++ z pokrew. z obu stron

Œroda 28.03.2012r. 

 

7.00

Za ++ Marię Pacula, poległych 4 synów, ++ matkę Zofię, Franciszkę, Jana Wicher, braci, bratowš oraz za zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wicher

Czwartek 29.03.2012r.  REKOLEKCJE PARAFIALNE

 

7.30

Różaniec; okazja do spowiedzi

 

8.00

Msza œw. rekolekcyjna z naukš ogólnš

 

9.30

Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci

 

17.00

okazja do spowiedzi

 

17.30

Msza œw. rekolekcyjna z naukš ogólnš; Do Anioła Stróża w int. Szymona i Justyny Lazik, rodziców, rodzeństwo o błogosławieństwo Boże w  rodzinie

 

18.30

Rekolekcyjne spotkanie dla młodzieży

Pištek 30.03.2012r.  

 

7.30

Różaniec; okazja do spowiedzi

 

8.00

Msza œw. rekolekcyjna z naukš ogólnš ; Za ++ rodziców Elżbietę, Franciszka Miętus, Magdalenę, Rocha Kuc, ks. Józefa Smolin oraz za + Małgorzatę Prudel

 

9.30

Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci

 

17.00

Droga Krzyżowa;  okazja do spowiedzi

 

17.30

Msza œw. rekolekcyjna z naukš ogólnšza ++ ojca Gintera Baron, jego rodziców Annę, Jana Baron, teœciów Jana, Barbarę Kondla oraz do Miłosierdzia Bożego o szczęœliwš wiecznoœć dla Norberta Blach

 

18.30

Rekolekcyjne spotkanie dla narzeczonych i młodych małżeństw do 15 roku życia małżeńskiego 

 
     
     

Sobota 31.03.2012r. 

 

7.30

Różaniec; okazja do spowiedzi

 

8.00

Msza œw. rekolekcyjna z naukš ogólnš ; I Za ++ rodziców Wincentego, Jadwigę Maciek, ++ ciotki, o. Alberta oraz ++ z pokrew.

II Za + męża i ojca Edwarda Lazik, rodziców Florentynę, Jana Nowak, Barbarę, Józefa Lazik, Marię, Stefana Lazik, s. Apolonię, o. Alberta 

 

po Mszy œw. odwiedziny chorych

 

15.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

17.00

Msza œw. rekolekcyjna z naukš ogólnš ; I Za + męża Gintra Walrat, rodziców Walrat, Niestroj, brata Oswalda, Martynę Jasik, 5 szwagrów, szwagierkę, ++z pokrew.

II Za + Annę, Jana, Pawła Golec, syna Artura, Martę, Alfonsa, Ewalda Sowada, Katarzynę, Bernarda Mrozek oraz za ++ z pokrew.   

 

18.00

Rekolekcyjne spotkanie dla wszystkich małżonków i osób samotnych

 

Niedziela 01.04.2012r.   Niedziela Palmowa 

 

 

7.30

Za ++ rodziców Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Hermana, Franciszka, dziadków, pokrew. Margos, Hesse, Kantner  

w j. niem.

9.00

Za ++ Wincentego, Monikę Nitsche, Annę, Henryka, Ernsta Nitsche, Józefa, Jana Wilczek, ++ bratowe, Rudolfa Żymła

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, dziękczynno-błagalna w int. rodziny Grund oraz za ++ z pokrew. Grund, Kurpiers

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Małgorzaty i Franciszka Tomechna za ich dzieci z rodzinami

14.00

Gorzkie Żale z naukš pasyjnš (spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania)

     

 

Poniedziałek 02.04.2012r.   Wielki Poniedziałek

 

7.00

Za ++ Stefana Kochanek, rodziców Stanisława, Gertrudę Kochanek, Gertrudę, Błażeja Porwol, ++ rodzeństwo Kochanek, Porwol

 

14.00

Spotkanie dla seniorów przy kawie i modlitwie

 

Wtorek 03.04.2012r.  Wielki Wtorek

 

7.00

I Za + żonę Łucję Sopa, ++ rodziców Sopa, Malosek, Marię Baron, szwagra Ludwika, ++ z pokrew.

II Za ++ rodziców Antoniego, Elżbietę Cygan, + brata, bratowš szwagra , ++ z rodzin Cygan, Kasperek

Folwark

16.30

okazja do spowiedzi

Folwark

17.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. adoptowanej z Togo Pelagii

 

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Bernadety i Ryszarda Chudala z ok. 10-tej r. œlubu, ich dzieci oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

Œroda 04.04.2012r.   Wielka Œroda

 

7.00

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski i o zdrowie w pewnej int.

II Za ++ rodziców Agnieszkę, Jana Kurpierz, Jadwigę, Wincentego, Maciek, dziadków , + bratanka Mariusza, ++ ciotki, o. Alberta, ++ z pokrew.

17.00-18.00

Okazja do spowiedzi

 

 

Œ W I Ę T E     T R I D U U M     P A S C H A L N E

 

 

Wielki Czwartek 05.04.2012r.

 

7.30

Gorzkie Żale

7.30 – 8.30

 okazja do spowiedzi

8.00

Komunia œw. dla tych, którym obowišzki nie pozwalajš na udział w wieczornej Mszy œw.

16.30 – 17.00

okazja do spowiedzi

18.00

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ w int. parafian i goœci

do godz. 21.00

Adoracja Najœwiętszego Sakramentu w Ciemnicy

 

Wielki Pištek 06.04.2012r.

 

7.30

Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa

07.30 – 8.30

okazja do spowiedzi

15.30 – 16.00

okazja do spowiedzi

17.00

LITURGIA MĘKI I ŒMIERCI PANA JEZUSA 

          Adoracja przy Bożym Grobie

19.00 – 19.30

rodzice z dziećmi

19.30 – 20.00

grupy liturgiczne parafii

20.00 – 21.00

kobiety i mężczyŸni

21.00 – 21.30

młodzież

21.30 – 22.00

wszyscy chętni

 

Wielka Sobota 07.04.2012r.

 

8.00 – 8.30

okazja do spowiedzi

        Adoracja przy Bożym Grobie

       8.00 – 9.00

Członkowie Żywego Różańca

9.00 – 10.00

Folwark

10.00 – 11.00

Dzieci i młodzież – poœwięcenie pokarmów

11.00 – 12.00

Górki

12.00 – 13.00

Członkowie FZŒ

13.00 – 14.00

Złotniki

14.00 – 15.00

Chrzšszczyce

15.00 – 16.00

Adoracja w j. niemieckim

16.00 – 18.30

Adoracja w ciszy – poœwięcenie pokarmów ( godz.1600 )

19.00

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY Msza œw. w int. parafian i goœci
 

 

W  I  E  L  K  A  N  O  C
 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 08.04.2012r.
 

 

6.00

REZUREKCJA w int. parafian i goœci 

Folwark

9.00

W int. parafian  i goœci

 

10.30

I Za ++ rodziców Szymona, Klarę Piechota, Konrada Walecko, szwagra, rodzeństwo, dziadków, pokrew. z obu stron oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

II Za ++ ojca Waltera Niestrój w kolejnš r. œm. i jego żonę Erykę 

 

14.00

Nieszpory wielkanocne

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 09.04.2012r.

 

7.30

Za ++ męża Ewalda Sowieckiego, zięcia Andrzeja, rodziców Antoniego, Barbarę Sowiecki, Marię, Józefa Baron, + Norberta Dobis, ++ szwagierki, dziadków, d. w cz. cierpišce

       

 

7.30

Za ++ męża Ewalda Sowieckiego, zięcia Andrzeja, rodziców Antoniego, Barbarę Sowiecki, Marię, Józefa Baron, + Norberta Dobis, ++ szwagierki, dziadków, d. w cz. cierpišce

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Piotra, Martę Roskosch, dziadków, pokrew. z obu stron oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Meja

 

10.30

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Przemysława Krawczyk, o błogosławieństwo Boże dla rodzin Krawczyk, Twardoń

Folwark

11.45

Do Op. Bożej dziękczynno-błagalna w int. Rudolfa Zmarzły z ok. 75-tych urodzin

 

WTOREK WIELKANOCNY 10.04.2012r. 

 

7.00

Za ++ Franciszka Wotzka, rodziców, rodzeństwo

 

18.00

Za + męża i ojca Alfreda Kaleta w r. œm. . rodziców z obu stron, d. w cz. cierpišce

ŒRODA WIELKANOCNA 11.04.2012r.

 

7.00

 

CZWARTEK WIELKANOCNY 12.04.2012r.

17.30

O dary Ducha Œw. w int. młodzieży przyjmujšcej Sakrament Bierzmowania

PIĽTEK WIELKANOCNY  13.04.2012r.

 

7.00

W int. rolników naszej parafii o błogosławieństwo Boże w pracach na roli

SOBOTA WIELKANOCNA  14.04.2012r.

 

7.30

 

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza œw. niedzielna

18.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Anny Czech  z ok. urodzin

NIEDZIELA 15.04.2012r.   II Niedziela Wielkanocna Œwięto Miłosierdzia Bożego    

 

7.30

I Za + syna Józefa Mumot, córkę Urszulę, rodziców Katarzynę, Franciszka Bryla, Albinę, Jana Mumot, rodzeństwo, pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

II Za ++ rodziców Skrzypek, Janikuła, Knaga oraz siostrę Magdalenę

w j. niem.

9.00

I Za ++ rodziców Franciszka, Klarę Kampa

II Za ++ Różę, Pawła Niespor, dziadków, ++ z pokrew. d. w cz. cierpišce

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w  int. rodziny Józefa Kornek , ich dzieci i wnuków 

 

10.30

Za + męża Erwina Wieszala, rodziców Celestynę, Pawła Sowada, teœciów Teklę, Ignacego, ciotkę Agnieszkę Niespor, d. w cz cierpišce

 

14.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.     Niedziela 25.03. – V Niedziela Wielkiego Postu; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomienia się z kolejnym numerem naszego „Szkaplerza”.

2.     Poniedziałek 26.03. –Uroczystoœć Zwiastowania Pańskiego; Dzień Œwiętoœci Życia (obchód przeniesiony z niedzieli 25.03.).

3.     Zachęcam do udziału w Rekolekcjach Parafialnych: 29.03. – 01.04.2012r.

4.     Niedziela 01.04 – Niedziela Palmowa – rozpoczynamy Wielki Tydzień z Triduum Paschalnym.

 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy œw. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403 

informacje o nasze parafii:   www.parafia.chrzaszczyce.pl     oraz    www.folwark.de

 

Konto parafialne: BANK SPÓŁDZIELCZY                                                                                   

    Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 

powrót

Odwiedzin ogółem: 011612 Odwiedzin dzisiaj: 1

Iloœć osób on-line: 1