Parafialne
Ogłoszenia specjalne


powrót
 
 

DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH …29.03.2020……………………………..

- Proszę zapoznać się z Dekretem Biskupa Opolskiego, który reguluje nasze życie parafialne na czas epidemii. Dokument jest dostępny na stronach internetowych informujących o życiu naszej parafii

- Msze święte odbywać się będą zgodnie z planem zawartym w aktualnym Szkaplerzu za wyjątkiem Mszy za moją zmarłą mamę, ofiarowaną przez parafian z Chrząszczyc, ta Msza zostanie odprawiona w piątek o 7.00. W Mszach uczestniczy do 5 osób z rodziny, zamawiającej intencję.

- Msza święta w niedzielę o 10.30 z naszego kościoła będzie transmitowana, można w niej uczestniczyć logując się na stronę

 https://www.facebook.com/chrzaszczyce/

 

- Nasz kościół parafialny będzie  otwarty w ciągu dnia po porannej Mszy  do końca adoracji. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 15.00 – 16.00. W czwartek od 15.00 do 17.00. W przyszłą niedzielę od14.00 do 15.00. Zachęcam do indywidualnej adoracji i czuwania. Należy przestrzegać zasady, by w kościele nie przebywało więcej niż 5 osób równocześnie.

- Tradycyjne sprawowanie Sakramentu Pokuty, w naszych konfesjonałach w kościele, jest zawieszone. Zachęcam do pojednania z Bogiem w formie  akt żalu doskonałego. Należy przystąpić do niego po gruntownym rachunku sumienia wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie.

W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Należy wcześniej zgłosić ten fakt u księdza Proboszcza. Tu również obowiązują ograniczenia do 5 osób.

- Nie będzie przedświątecznych odwiedzin chorych.

 - Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie będą odwiedzać chorych z komunią po mszach świętych

- Zachęcam do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

- Zachęcam do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu

- I-sza Komunia sświeta i Bierzmowanie po 31 sierpnia br.

 - w przyszłą niedzielę błogosławieństwo gałązek palmowych

 
 
 
Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie
 

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1.           Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

2.           Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną.

3.           W Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję.

4.           Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

5.           Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

6.           Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne.

7.           Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

8.           Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie.

9.           Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

10.         Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych.

   KANCLERZ KURII                                         BISKUP OPOLSKI

ks. Wojciech Lippa                                        + Andrzej
 
 
 
 
 
Ogłoszenie parafialne 26.03.2020  godzina 15:50

1. W najbliższym czasie nie będą się odbywać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

2. Tradycyjną spowiedź zastępuje "akt żalu doskonałego". Opis takiego aktu znajdziecie tutaj: https://bit.ly/2WKfbCA

Powyższe wynika z ostatniego dekretu Biskupa Opolskiego. Cały dekret dostępny jest tu: https://bit.ly/33NhQNa

 

3. W najbliższą niedzielę spróbujemy przeprowadzić transmisję z mszy świętej w naszym kościele. Transmitowana będzie Suma, o godz. 10.30. Obejrzeć będzie ją można na stronie: https://www.facebook.com/chrzaszczyce/

 
 
 

***    26 marca 2020 r.   Jutrzejsze nabożeństwo "Droga Krzyżowa"   oraz Nabożeństwo Gorzkie Żale w niedzielę 29. marca w kościele parafialnym zostają odwołane

 
 

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga.

Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

 
 

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

 Przebieg:

 1.    Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

 2.    Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

 Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

    Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam;.

Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

 (Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

 

3.    Następnie można odmówić:

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

 

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

        Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

 

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

 

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

 

4.    Następuje rachunek sumienia – w ciszy (Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

 

5.   WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

 

6.  Chwila ciszy

 

7.   Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

8. Prośby

 

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

 

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

 

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:  Psalm 51, 3-9

 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

 

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

 

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

 

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 
 
 
 
 

Poświęcenie Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,

i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół,

bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,

pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających,

powitaj umarłych w swoim Królestwie,

chroń nas od wszelkiego zła

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

 Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki,

której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,

narody Polski i tak wielu innych krajów,

które od wieków są Twoje,

prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.

Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,

Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi

ukształtowanego w świetle Twojej paschy,

a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka

i droga prowadząca do Twego Serca.

 Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa,

zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

przyjmij tych, którzy odchodzą,

dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,

odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

 
ks. proboszcz dr hab. Krystian Ziaja  emerytowany prof.  UO.
 
 
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 006760 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1